מחברת בחינה, מבוא למדמ ינואר 2016

םהל שיו וזה תילגעמה הרוצב

This preview shows page 48 - 50 out of 159 pages.

םהל שיו ,וזה תילגעמה הרוצב םידבוע םניא םיתיעל -"תויצקנופ-סיד" שי םיירוביצ דבע הביבסש היצקנופה תא הנשמ םיוסמ דסומ םיתיעלו תורטמו םידיקפת רפסמ .תויטנוולר רסוח בקע -ה תונש תליחתב 80 ) 1984 ינש) .השדחה תידסומה השיג חתפתהל הליחתה ( .(ןסלואו 'ץראמ םירקוח o הנשיה תידסומה השיגה תא ורקחש םישנאהש התייה תינושארה הנחבהה ילמרופ ידסומ הנבמ -םיכילהת לש םיגוס ינשב הנבהו ןמז קיפסמ ועיקשה אל הנעט השדחה השיגה .(םש הרוק קוידב המ ,תסנכב קוח רבוע ךיא לשמל) םימדוקה םירקוחהשו ,דסומה ינפל הברה הליחתמ בוציעהו בוצימה יכלהתש .(םיקוח תעיבק) םימיוסמ םיכילהת לש הנכהה לע דומלל ידכב קיפסמ ושע אל השיגב ודמלש המ דומלל היעב ונל ןיא -םינעוט השדחה תידסומה השיגב םניא םירבדהש םושמ ,הריקחהו ןונכתה יכילהת תא ףיסוהל שי ךא ,הנישה 48
Image of page 48
ראוני ,דלפ ןולא רוספורפ ,הנידמה עדמל אובמ -הניחב תרבחמ 2016 םיבושח םיכילהת שי ,לשמל ותעבצהו קוחה תעיבקב םירמגנו םיליחתמ .םיעיפשמו םימידקמ םיעירכמו o ליבומש המ ןיבל תודסומ תוליעפ לש רשקב קמעתהל ולחה םיבר םירקוח רואל עבקנ קוח יכ הנבה לשמל) .הזה ןפואב לועפל תידסומה תוליעפה תא .(תמיוסמ תיתרבח האחמ o השיגה לש תונורקעה לכ תא וחד אל השדחה תידסומה השיגה ידיסח תוגהנתה לש תומרונ רותב םישרשומ םייטילופ תודסומש ולביק םה .הנשיה .וללה תודסומה ביבס רקחמהו תולאשה תא וביחרה אלא ,תיטילופ o ףוגכ דובעל םירבוע םיוסמ בלשב תודסומה יכ ונעט השדחה השיגה ירקוח יפיצפסה דסומל תוילאיולו הקיז םיחתפמ הז ףוגב םידבועה .ומצע ינפב דבועש לש םויה רדס לע עיפשהל ותורשפאבו םייאמצע םייח חתפמ דסומה .הזה בוציעל םגו דסומה דסונ המשלש המישמה לע בושחל םיליחתמו הקיטילופה לש הרדס שי םויה ירוביצה להנמב -לשמל) .ומצע דסומה לש הקמעההו תופוכת םיתיעל הלשממ תויונכוס ויפל .ןיטינומ ידומילכ םיעודיש םירקחמ ,התוא וקרפיש הצור אל איה יכ תונכוסה לש ןיטינומה תא רידאהל ידכב תולועפ -ה"סאנ איה ךכל אמגוד .תיתלשממ הטלחהב םינתומ הלש םיביצקתה ירה . (םוקיל התובישח לע תקחשמש
Image of page 49

Want to read all 159 pages?

Image of page 50

Want to read all 159 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 159 pages?

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern