Konseptong ito sa sariilng buhay at mauunawaan ang

This preview shows page 6 - 8 out of 10 pages.

konseptong ito sa sariilng buhay at mauunawaan ang ibang konsepto katulad ng inflation, GDP, deficit, nakaraniwang nababasa sa dyaryo o naririnig sa balita sa radyo. Mahalaga ring maunawaan ng mag-aaral angpanlipunang epekto ng desisyon ng indibidwal na konsyumer at ng mga kumpanya, katulad ng epekto ngkanilang pagpapasya sa presyo ng bilihin o ang epekto ng patakaran ng pamahalaan sa pagdebelop ngekonomiya, gamit ang pamamaraang matematikal. (Consumer Ed. Financial Literacy, Pag-iimpok)7. Ugnayang Panrehiyon at PangmundoSinusuportahan ng temang ito ang layunin ng AP kurikulum na makabuo ang mag-aaral ng pambansaat pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga pangunahing usapin sa lipunan at mundo. Araling Asyanosa baitang 7, Kasaysayan ng Daigdig sa baitang 8, Ekonomiks sabaitang 9 atMga KontemporaryongIsyusa baitang 10. Makatutulong ang kaalaman tungkol sa ibang bansa sa pag-unawa ng lugar at papel ng Pilipinassa rehiyon at mundo, at kung paano maaaring kumilos ang Pilipino at ang bansa sa paglutas ng mga suliraninbilang kasapi ng pandaigdigang komunidad.Mga KakayahanAng mga kakayahan ng bagong AP kurikulum ay nakaugat sa mga layunin ng batayang edukasyon: angkapaki- pakinabang (functional) na literasi ng lahat; ang paglinangng “functionally literate and developedFilipino;” at ang pangmatagalang pagkatuto pagkatapos ng pormal na pag-aaral (lifelong learning). Makikita angmga pangkalahatang layuning ito sa mga partikular na kakayahan ng AP katulad halimbawa, ng pagsisiyasat atpagsusuri. Samakatuwid, ang AP kurikulum ay di lamang base sa nilalaman (content-based) kundi rin sa mgakakayahan (competence-based). Sadyang inisa-isa ang mga kakayahan ng AP upang: (a) ipakita ang ugnayan
nito sa mga layunin ng batayang edukasyon, at (b) bigyang diin ang mga mapanuring kakayahan na hindimalilinang sa pamamagitan ng pagsasaulo ng impormasyon.Sa ibaba ang kabuuan ng mga pangkalahatang kakayahan sa AP kurikulum at sa bawat kakayahan, angmga partikular na kasanayan. Magkakaugnay ang mga kakayahan at kapwa nagpapatibay ang mga ito sa isa’tisa. Nilalayong linangin ang mga kakahayan sa debelopmental na pamamaraan na angkop sa bawat antas ngbatayang edukasyon at sa proseso ng scaffolding, upang maitatag ang pundasyon ng mga kasanayan para samas malalim (at mas komplex) na kakayahan.KakayahanPartikular na KasanayanPagsisiyasat1.Natutukoy ang mga sanggunian o pinagmulan ng impormasyon2.Nakagagamit ng mapa at atlas upang matukoy angiba’tibang lugar, lokasyon atibang impormasyong pangheograpiya3.Nakagagamit ng mga kasangkapang teknolohikal upang makakita o makahanap ngmga sanggunian ng impormasyonPagsusuri atinterpretasyonng datos1.Nakababasa ng istatistikal na datos2.Nakagagamit ng pamamaraang istatistikal o matematikal sa pagsuri ngkwantitatibong impormasyon at ng datos penomenong pang-ekonomiya3.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 10 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture