Misioni i egea shkëmbimi i njohurive dhe

 • No School
 • AA 1
 • 73

This preview shows page 70 - 72 out of 73 pages.

rëndësishme dhe konferencat evropiane gjeografike për kërkimin e informacionit. Misioni i EGEA: Shkëmbimi i njohurive dhe informacionit për studentët e gjeografisë dhe gjeografët e rinj. Misioni i EUGEO: Të rrisë dhe nxisë ndërgjegjësimin mbi çështje të gjeografisë dhe mjedisore në shkolla, arsimin e lartë, biznes, qeveri dhe të publikut të gjerë në Evropë, për të siguruar një fokus për kërkimin e gjerë evropian në të gjitha fushat e gjeografisë në Evropë, për të nxitur praktikat e mira në mësimdhënie, promovimin dhe zhvillimin e profesionit, për të
Image of page 70
lehtësuar shkëmbimin e informacionit, të përgatisë rekomandime që do të thellojnë synimet e Shoqërisë dhe të trajtojë çështje gjeografike nga një perspektivë e plotë e Bashkimit Evropian. - Organizatat Tematike: remote sensing EARSC është një organizatë jofitimprurëse e përkushtuar për të promovuar industrinë evropiane të remote sensing . Objektivat specifikë janë: promovimi i interesave të dhe bashkëpunimit në midis kompanive evropiane të remote sensing , duke iu siguruar anëtarëve informacion mbi zhvillimin e tregut të remote sensing, duke siguruar se pikëpamjet e anëtarëve të saj janë të përfaqësuara në forume kombëtare dhe ndërkombëtare dhe në iniciativat në këtë fushë dhe duke i dhënë këshilla dhe ndihmë agjencive të financimit dhe ekzekutimit. EARSeL është një rrjet shkencor i instituteve evropiane të remote sensing, që vijnë nga bota akademike dhe sektori tregtar/industrial. Aktivitetet kryesore janë: nxitja dhe promovimi i arsimit dhe trajnimit në lidhje me remote sensing dhe vëzhgimin e tokës, inicimin dhe koordinimin e kërkimeve të orientuara nga aplikimi, duke formuar një urë në mes teknologjisë dhe aplikimeve me interes të komunitetit të gjerë të përdorueseve, duke siguruar një rrjet të ekspertëve për agjencitë në Evropë dhe për nxitjen e bashkëpunimit midis ekspertëve të remote sensing dhe administruesve të mjedisit dhe vendimmarrësve. - Organizatat tematike: Gjeoshkencat dhe hapësira Misioni i EEGS-ES do të jetë të nxisë dhe të inkurajojë aplikimin e teknikave gjeofizike për aplikacionet e mjedisit, inxhinierisë dhe minierave, të nxisë arsimin dhe kërkimin në këto fusha, të sigurojë një mjet për komunikimin midis gjeofizikantëve dhe përdoruesve, të sigurojë një forum për shkëmbimin e informacionit teknik, të përfaqësojë anëtarësinë në të gjitha iniciativat shtetërore dhe kombëtare dhe të punojë ngushtë me shoqëritë e tjera për të çuar më tej gjeofizikën si një e tërë. Misioni i EGU: Ndjekja e përsosmërisë dhe aksesit falas dhe universal të botimeve shkencore në të gjitha fushat e gjeoshkencave dhe shkencave planetare dhe të sistemit diellor për të mirën e shkencëtarëve në gjithë botën.
Image of page 71
Image of page 72

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 73 pages?

 • Fall '19

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes