Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Tor aveau mai mult tendin ț a de a renun ț a pe

Info icon This preview shows pages 162–164. Sign up to view the full content.

tor aveau mai mult tendin ț a de a renun ț a, pe când cei la un nivel intermediar aveau tendin ț a de a
Image of page 162

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     163 continua studiul la un nivel avansat. A ș adar, experien ț a înv ăță rii unei limbi str ă ine îi face pe ace ș tia mult mai persisten ț i. Studiind rela ț ia dintre abilitate, motiva ț ie intrinsec ă , persisten ță ș i performan ță Li (2004) concluzioneaz ă c ă persoanele care sunt orientate spre abilit ăț i incrementale este posibil s ă fie mai degrab ă motivate la nivel intrinsec. Cei care erau mai degrab ă motiva ț i intrinsec ob ț ineau performan ță mai bun ă ș i prezentau un grad mai mare de persisten ță motiva ț ional ă . Tot în contextul unor sarcini complexe, Spaulding ș i Rockinson-Szapkiw (2012) studiaz ă în lucrarea lor factorii asocia ț i persisten ț ei ș i finalizarea cu succes a tezei de doctorat. De ș i persisten ț a este evaluat ă aici ca fiind doar continuarea progresului spre finalizarea lucr ă rii, exist ă câteva noi perspective pe care subiec ț ii le resimt în timpul acesteia: sacrificiu personal, amânarea a ș tept ă rilor, provoc ă ri, strategii personale utilizate pentru a persista în timp, precum ș i factori ce ț in mai degrab ă de sprijinul social primit – sisteme de sprijin ș i mecanisme de coping. Studii adi ț ionale accentueaz ă importan ț a componentei motiva ț ionale în urm ă rirea unor obiective foarte dificile (Ivankova ș i Stick 2007), studen ț ii doctorali concluzionând c ă cele mai importante aspecte care asigur ă confort ș i siguran ță psihologice sunt: mediu online de înv ăț are, sprijin ș i asisten ță , calitatea experien ț elor academice ș i mai ales auto-motivarea personal ă . Teoria auto-determin ă rii este una dintre cele care explic ă cel mai des aportul aspectelor motiva ț ionale în func ț ionalitatea activit ăț ilor zilnice ale persoanelor ș i care traseaz ă o rela ț ie direct ă , adesea cauzal ă între tipurile de obiective urm ă rite ș i starea de bine subiectiv ă resim ț it ă (Deci ș i Ryan 2008). Mai mult, motiva ț ia exercitat ă în mod autonom, independent, pare s ă prezic ă cel mai bine persisten ță ș i aderen ță în cazul sarcinilor complexe ce implic ă procesare de informa ț ii ș i creativitate. În afar ă de aceste rezultate, motiva ț ia de tipul autonom este totodat ă sus ț inut ă ș i de contexte favorabile, care s ă asigure îndeplinirea nevoilor psihologice de baz ă (ex. rela ț ionare, autonomie, competen ță ). Totodat ă , autorii atrag aten ț ia ș i asupra faptului c ă aceste contexte pot deveni ș i o surs ă de presiune ș i tensiune pentru unele persoane, a ș adar ele nu asigur ă doar func ț ionalitate ș i s ă n ă tate psihologic ă ci pot deveni un factor de risc pentru starea de bine psihologic ă ș i s ă n ă tate. Axa motiva ț ional ă a autonomiei ș i independen ț ei reprezint ă unul
Image of page 163
Image of page 164
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern