CÁC CẤU TRÚC LẶP ( WHILE - DO WHILE - FOR).pdf

Trong thân c ? a while ph ả i có l ệnh để

Info icon This preview shows pages 2–4. Sign up to view the full content.

Trong thân c a while ph i có l ệnh để làm thay đổ i giá tr c a bi u th ức điề u ki n. Ho c n ế u bi u th ức điề u ki n luôn có giá tr ‘đúng’ - chúng ta g i vòng l p đó là vòng lặ p vô t n(không k ế t thúc), thì trong thân c a while ph i có l ệnh để ch m d t vòng l p (xem l nh break). - C u trúc l p while có th l ng vào nhau, khi g p các tình hu ng c th thì các b n s hi ểu rõ hơn về v ấn đề while l ng vào nhau. V ấn đề này thì mình xin h n các b n các bài vi ế t khác mình s đưa ra các bài toán cụ th và phân tích 1 cách d hi u nh ất để các b n có th v n d ng ki ế n th c này 1 cách linh ho t trong l p trình. Chú ý: - Không đượ c thêm ; sau câu l nh while . TH C HÀNH TRÊN MÁY Bài 1 . Vi ế t chương trình tính tổ ng t 1 đế n n. V i n là s nguyên nh p t bàn phím. VD: n = 5 ==> S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 Bài 2 . Vi ết chương trình tính giai thừ a n . V i n là s nguyên nh p t bàn phím. VD: n = 5 ==> S = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120 Demo code Bài 2 #include <iostream> using namespace std; int main( int argc, char **argv) { int n; cout << "\nNhap gia tri n: " ; cin >> n; int giai_thua = 1; // kh i t o bi ến giai_thua để nhân d n int i = 1; // kh i t o giá tr i while (i <= n) { giai_thua = giai_thua * i; i++; // tăng giá trị i lên để nhân d n: i = 1, i = 2, i = 3, i = 4 .... } cout << "\nGiai thua cua n = " << n << " la: " << giai_thua; system( "pause" ); return 0; } II. C U TRÚC L P DO WHILE CÚ PHÁP do { // l nh ho c kh i l nh c n th c hi n } while (< điề u ki n l p >); - Ch ức năng củ a nó là hoàn toàn gi ng vòng l p while ch tr có m ột điề u là điề u ki ện điề u khi n vòng l p đượ c tính toán sau khi l nh ho c kh i l nh c n th c hi n đượ c th c thi, vì v y l nh ho c kh i l nh c n th c hi n s đượ c th c hi n ít nh t m t l n ngay c khi điề u ki n l p không bao gi đượ c tho mãn. VD_2: #include <iostream> using namespace std; int main( int argc, char **argv) { int x;
Image of page 2

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Nguy n Thi n Tâm Facebook: SĐT: 09357 34548 do { cout << "\nNhap gia tri x: " ; cin >> x; cout << "\nBan vua nhap: " << x; } while (x != 0); system( "pause" ); return 0; } ==> Chương trình sẽ l p l i khi ngườ i dùng nh p 1 s nguyên khác 0. Nh n xét: - C u trúc while mà chúng ta kh o sát trên luôn ki ểm tra điề u ki n l ặp trướ c khi th c hi n thân c a nó. T ức là đòi hỏi trướ c khi vào c u trúc while chúng ta ph i xác l p được điề u ki n l p cho nó.
Image of page 3
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern