ể ả ợ ả ả h p lý và cân nh c các đi u ch nh n u c n d a trên các ợ ắ ề ỉ � � ự

Ể ả ợ ả ả h p lý và cân nh c các đi u

This preview shows page 3 - 5 out of 24 pages.

h p lý và cân nh c các đi u ch nh (n u c n) d a trên các ế s ki n phát sinh sau ngày k t thúc k toán. ế ế S trình bày và công b Đ i v i các kho n ph i thu n i b /ph i thu khác đ i v i bên liên quan (1): Ki m tra vi c ghi chép, phê duy t, giá c , kh i l ng giao d ch… ượ Đ i v i công ty đ i chúng, ki m tra các kho n vay cho các bên liên quan có đ c phê duy t theo qui đ nh c a Thông ượ t 121/2012/TT-BTC Quy đ nh v qu n tr công ty áp d ng ư cho các công ty đ i chúng. Đ i v i các giao d ch và s d có g c ngo i t (1): ư Ki m tra vi c áp d ng t giá quy đ i, xác đ nh và h ch toán chênh l ch t giá đ i v i các nghi p v phát sinh trong kỳ và s d cu i kỳ. ư S đánh giá và phân b Thu th p b ng t ng h p chi ti t các kho n t m ng, ký ế qu , ký c c, tài s n khác… (theo đ i t ng và n i dung): ượ ượ - Đ i chi u, s li u v i các tài li u liên quan (s cái, ế s chi ti t theo t ng đ i t ng, BCĐSPS, BCTC). ế ượ Xem xét b ng t ng h p đ xác đ nh các kho n m c b t th ng (s d l n, n lâu ngày không hoàn ng, các kho n ườ ư ớ ký qu quá h n, các kho n không phù h p tính ch t TK..). Th c hi n th t c ki m tra (n u c n). ủ ụ ế S đánh giá và phân b
Image of page 3
2.2 2.3 Th t c ki m toán s d đ u kỳ (1): ủ ụ ư s phát sinh S chính xác S hi n h u Xem xét tính đánh giá đ i v i s d g c ngo i t - n u có. ư ế 2.4 2.5 S hi n h u 2.6 2.7 S chính xác 2.8 S hi n h u 2.9 2.1 S đúng kỳ 2.11 S chính xác 2.12 3 IV. Th t c ki m toán khác ủ ụ Đ c l t s cái đ xác đ nh các nghi p v b t th ng (v ướ ườ n i dung, giá tr , tài kho n đ i ng...). Tìm hi u nguyên ố ứ nhân và th c hi n th t c ki m tra t ng ng (n u c n). ủ ụ ươ ế S đánh giá và phân b - Ch n m u ki m tra đ n ch ng t g c đ i v i các ế s d có giá tr l n. ư ị ớ - Ki m tra các nghi p v phát sinh sau ngày k t thúc ế kỳ k toán đ ch ng minh cho s d đ u kỳ. ế ư - G i TXN (n u c n). ế S đánh giá và phân b Ki m tra đ n ch ng t g c đ i v i các s d t m ng ế ư ạ l n, đ i chi u v i chính sách t m ng c a DN. ế S đánh giá và phân b Đ i chi u các cá nhân trong danh sách t m ng phù h p ế v i danh sách nhân viên Công ty Xem xét có kho n t m ng nào quá lâu mà ch a thanh toán ư không. Tìm hi u nguyên nhân. Ki
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Fall '16
 • trần ngọc kỳ

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture