ω μ ψ Φ p 2 918 Döïa vaøo Φ ξ tra baûng tìm ñoä leäch taâm töông ñoái cuûa oå χ

Ω μ ψ φ p 2 918 döïa vaøo φ ξ tra baûng

This preview shows page 17 - 20 out of 22 pages.

ω μ ψ = Φ . . p 2 (9.18) Döïa vaøo Φ , ξ tra baûng tìm ñoä leäch taâm töông ñoái cuûa oå χ . H min ( ) χ ψ = 1 2 d . (9.19) Vôùi: d d D = ψ D: ñöôøng kính baïc loùt d: ñöôøng kính ngoõng truïc ψ : ñoä hôû töông ñoái μ : ñoä nhôùt daàu boâi trôn ω : vaän toác cuûa ngoõng truïc, 30 n π = ω Khi ψ caøng nhoû thì p caøng lôùn. 2- Tính oå laên: a) Caùc daïng hoûng vaø chæ tieâu tính toaùn - Bieán daïng deûo beà maët laøm vieäc: do chòu taûi va ñaäp hay taûi troïng tónh quaù lôùn khi oå khoâng quay hay quay chaäm ( oå caàu truïc maùy tôøi…) - Troùc vì moûi beà maët laøm vieäc: do öùng suaát tieáp xuùc thay ñoåi khi oå quay. Troùc laø daïng hoûng chuû yeáu trong caùc oå laøm vieäc vôùi soá voøng quay cao, chòu taûi lôùn vaø khoâng coù buïi loït vaøo ( oå trong hoäp toác ñoä, hoäp giaûm toác,…) - Moøn voøng vaø con laên do oå döõ khoâng saïch (oå trong oâtoâ maùy keùo, maùy xaây döïng,…) - Vôõ voøng caùch do löïc ly taâm vaø taùc duïng cyûa con laên gaây ra.
Image of page 17

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 9. TRUÏC VAØ OÅ ÑÔÕ 202 - Vôõ voøng oå vaø con laên, xaûy ra khi oå bò quaù taûi do va ñaäp, chaán ñoäng hay laép gheùp khoâng chính xaùc. b) Tính oå laên theo khaû naêng taûi tónh: Khi caùc oå khoâng quay, oå truïc quay laéc ñi laéc laïi hay quay vôùi n 1 voøng/phuùt seõ ñöôïc tính toaùn theo chæ tieâu naøy. Taûi troïng cho pheùp lôùn nhaát nhoû hôn 1/4 taûi troïng phaù hoûng. Ñoái vôùi oå bi: σ tx [ ] tx 3 2 b d . Z Q 2000 σ = (9.20) do ñoù: Q [ ] 2 b 3 tx d . Z . 2000 σ , Z: soá bi, d b : ñöôøng kính bi Ñoái vôùi oå ñuõa: σ tx [ ] tx ñ ñ l . d . Z Q 550 σ = (9.21) do ñoù: Q [ ] ]. Q [ l . d . Z . l . d . Z . 550 ñ ñ ñ ñ 2 tx = ψ = σ Vôùi d ñ , l ñ : ñöôøng kính vaø chieàu daøi ñuõa; [Q] : taûi troïng cho pheùp trong caùc soå tay veà oå laên; ψ : heä soá tính toaùn soá lieäu trong baûng 9.5 (ñeå so saùnh vôùi caùc giaù trò ñaõ tính). Baûng 9.5 Trò soá heä soá ψ cuûa moät soá loaïi oå laên. Loaïi oå bi ψ Loaïi oå ñuõa ψ OÅ ñôõ 1 daõy 8,5 OÅ ñuõa truï ngaén ñôõ 16 OÅ ñôõ loàng caàu 2 daõy 7,2 OÅ ñôõ loàng caàu 2 daõy 30 OÅ ñôõ chaën 1 daõy 0,5cos β OÅ ñuõa coân ñôõ chaën 16cos β OÅ ñôõ chaën 33 OÅ ñuõa truï chaën 60
Image of page 18
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 9. TRUÏC VAØ OÅ ÑÔÕ 203 Z: soá con laên, ñoái vôùi oå nhieàu daõy Z laø soá con laên trong 1 daõy. c) Tính oå laên theo ñoä beàn laâu: Nhöõng oå coù soá voøng quay n 10 voøng/phuùt ñöôïc tính theo ñoä beàn laâu. Qua thöïc nghieäm, quan heä giöõa taûi Q vaø tuoåi thoï (nh) cuûa oå ñöôïc bieåu thò baèng coâng thöùc sau: Q. (n.h) 0,3 = C (9.22) C: heä soá taûi cuûa oå. Cchính laø giaù trò taûi troïng Q cuûa oå laên coù vaän toác goùc ω = 1 rad/s coù tuoåi thoï h = 1 giôø. Giaù trò cuûa C cho trong caùc soå tay töông öùng vôùi loaïi vaø côõ oå.
Image of page 19

Subscribe to view the full document.

Image of page 20
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes