Tröôøng hôïp naøy maù xích bò yeáu ñi do uoán neân ít duøng neân choïn so� maét

Tröôøng hôïp naøy maù xích bò yeáu ñi do

This preview shows page 2 - 5 out of 16 pages.

Tröôøng hôïp naøy, maù xích bò yeáu ñi do uoán neân ít duøng, neân choïn soá maét xích chaün. Khi laøm vieäc vôùi coâng suaát vaø vaän toác lôùn, ñeå traùnh choïn böôùc xích t lôùn ta duøng nhieàu daây xích, khaû naêng taûi cuûa xích nhieàu daõy tyû leä vôùi soá daõy xích. 7.2.1.2. Xích oáng 1 2 3 4 5 Hình 7.1
Image of page 2

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 7. TRUYEÀN ÑOÄNG XÍCH 145 Töông töï xích oáng con laên nhöng khoâng coù con laên, xích choùng moøn vaø chæ thích hôïp vôùi vaän toác nhoû. Troïng löôïng xích giaûm vaø giia1 thaønh haï. 7.2.1.3. Xích raêng Goàm nhieàu maù xích 1, 2 chaäp laïi roài noái nhau theo kieåu baûn leà, baûn leà phaàn lôùn quyeát ñònh khaû naêng laøm vieäc cuûa xích raêng goàm choát 3 vaø maùng loùt 4; 3 vaø 4 seõ tröôït töông ñoái vôùi nhau trong quaù trình laøm vieäc, khi hoûng caàn thay moùng loùt; xích aên khôùp vôùi raêng ñóa baèng raõnh giöõa maù. Beà maët laøm vieäc (beà maët tieáp xuùc vôùi raêng ñóa) laø hai maët ngoaøi α = 60 o . Ñeå xích khoâng tröôït khoûi ñóa, xích ñöôïc laép theâm maù daãn höôùng 5 ôû hai beân hay ôû giöõa. Öu ñieåm cuûa xích raêng laø coù theå chòu taûi lôùn, laøm vieäc vaän toác cao vaø taûi troïng va ñaäp nhoû hôn xích oáng. 7.2.1.4. Xích ñònh hình Goàm caùc maét xích ñònh hình ñuùc baèng gang. Xích moùc duøng khi v < 3 m/s. Xích maù cong duøng khi v < 4 m/s. Xích ñònh hình duøng nhieàu khi ñieàu kieän boâi trôn vaø baûo veä khoâng toát nhö trong nhöõng maùy noâng nghieäp, maùy xeáp dôõ vaø maùy khai thaùc ñaù. 7.2.2. Ñóa xích Caáu taïo gioáng nhö baùnh raêng, goàm coù nhieàu raêng phaân boá treân moät ñöôøng troøn. Khi xích aên khôùp vôùi raêng ñóa xích taâm caùc baûn leà naèm treân voøng chia (d c ) cuûa ñóa xích. Giaù trò cuûa voøng chia ñóa xích: 60° t 1 2 3 4 5 B Hình 7.2
Image of page 3
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 7. TRUYEÀN ÑOÄNG XÍCH 146 Z 180 sin t d o c = (7.1) Ñöôøng kính voøng ñænh ñóa xích: + = K Z 180 g cot t D o e (7.2) trong ñoù: Z : soá raêng ñóa xích. K = (0,5 ÷ 0,6), K laáy giaù trò lôùn khi Z nhoû. Ñöôøng kính voøng chaân ñóa xích: D i = d c – 2r (7.3) Vôùi r = (0,5025.d + 0,05) mm d: ñöôøng kính con laên. 7.2.3. Vaät lieäu xích vaø ñóa xích 7.2.3.1. Vaät lieäu daây xích Maù xích laøm baèng theùp caùn nguoäi hay theùp hôïp kim caùn nguoäi 45, 50, 40X, 40XH, 30XH3. Maù chuyeån tieáp vaø maù cong laøm baèng theùp hôïp kim, maù ñöôïc toâi ñaït HRC = 40 ÷ 50. Choát, oáng, con laên duøng theùp 15, 20, 20X, 12XH3, 20XH3, 30XH3 thaám than vaø toâi ñaït HRC = 45 ÷ 65.
Image of page 4

Subscribe to view the full document.

Image of page 5
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes