Ndik i tatimeve dhe taksave t� cilat kan� qen� përgjithësisht stabël jan� më

Ndik i tatimeve dhe taksave t? cilat kan? qen?

This preview shows page 9 - 11 out of 13 pages.

Megjithatë gjithmonë ka element tatimor që kanë qenë stabël për një kohë të gjatë. Ndikimi i tatimeve dhe taksave të cilat kanë qenë përgjithësisht stabël janë më mirë të parashikuara krahasuar me tatime apo taksa që ndryshojnë vazhdimisht në kohë. Kjo gjë do të ndikojë në sigurinë e llogaritjes së NPV-së. Pasiguria e normës marxhinale Kostot e vlerësuara tatimore si dhe kursimet tatimore janë funksion i normës marxhinale të tatimit të parashikuar. Kjo normë marxhinale mund të ndryshojë në vitet në vijim pasi mund të ndryshojnë tarifat tatimore për të gjithë tatimpaguesit. Normat marxhinale të tatimit mund të ndryshojnë edhe si rezultat i një ndryshimi në rrethanat apo situatën e firmës. Në kontekstin e tatimit mbi fitimin norma marxhinale varet nga shuma e fitimit të tatueshëm vjetor. Nëse fitimi i tatueshëm është më lartë apo më ulët sesa fitimi i parashikuar norma marxhinale e tatimit për atë vit mund të ndryshojë nga norma e parashikuar. Nëse norma marxhinale e tatimit është më e lartë se ajo e parashikuar, kosto e tatimit ose kursimi tatimor në atë vit do të jetë më i lartë sesa pritej. Në të kundërt nëse norma marxhinale e tatimit është më e ulët se sa është parashikuar atëhere kosto ose kursimi tatimor do të jetë më i ulët se sa është parashikuar të jetë. 4. Ristrukturimi i transaksioneve për të ulur detyrimet tatimore 9
Image of page 9
Ndikimi që kanë tatimet në transaksionet e biznesit varet nga struktura ligjore dhe financiare e transaksioneve. Bizneset shpesh mund të ndryshojnë ndikimin e detyrimeve nëpërmjet ndryshimit të strukturës. Për shembull, nëse një biznes ka nëvojë për një punonjës shtesë për kryerjen e një detyre, menaxheri mund të punësojë një punonjës part- time. Si rezultat i këtij punësimi, biznesit i lindin detyrime tatimore për pagimin e detyrimeve mbi pagën e paguar punonjësit. Menaxheri mund të zgjedhë të kontraktojë një profesionist të lirë (një individ i vetëpunësuar që ofron shërbimin kundrejt pagesës) për të njëjtën punë. Duke zgjedhur alternativën e dytë, pra duke zgjedhur të ndryshojë strukturën e transaksioneve, biznesi do të eleminonte kostot e detyrimeve të tjera të paguara për personel shtesë. Kështu, supozojmë se një biznes planifikon të punësojë një punonjës për realizimin e një detyre. Biznesi mund të paguajë $3.000 pagë dhe $501 detyrime për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Shpenzimet e pagës dhe sigurimeve janë shpenzime të zbritshme për llogaritjen e fitimit të tatueshëm. Nëse norma marxhinale e tatimit të biznesit është 30 përqind, kosto e transaksionit pas tatimit është $2.450,7: Fluksi monetar $ Paga (3000) Detyrime mbi pagën (501) Kursimi nga tatimi (3501* 30%) 1050.3 Fluksi monetar neto (2450.7 ) Nëse biznesi do të kontraktonte një profesionist të lirë për kryerjen e punës, dhe paguan sërisht $3000, atëherë kosto e këtij transaksioni është $2.100: Fluksi monetar $ Pagesa (3000) Kursimi nga tatimi (300* 30%) 900 Fluksi monetar neto (2100 ) Në këtë shembull biznesi mund të shmang detyrimet mbi pagën pa ndikuar në flukset monetare të patatueshme. Tatimi mbi fitimin aplikohet njësoj në çdo rast ndaj ai është neutral në ndikim. Nga sa më sipër ky biznes mund të minimizojë koston pas tatimit të
Image of page 10
Image of page 11

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 13 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors