7 Moät so� heä qua� vaø moâ hình phaûn löïc lieân keát 71 Heä qua� tröôït löïc

7 moät so? heä qua? vaø moâ hình phaûn löïc

This preview shows page 5 - 8 out of 9 pages.

7. Moät soá heä quaû vaø moâ hình phaûn löïc lieân keát: 7.1 Heä quaû tröôït löïc: Vôùi vaät raén tuyeät ñoái löïc laø ñaïi löôïng vector tröôït. Chöùng minh: Cho ( F A ), taïi ñieåm B tuøy yù treân giaù cuûa F A chuùng ta ñaët heä löïc caân baèng ( F B , F B ) 0 coù tính chaát F B chính laø F A tröôït veà ñieåm B. ( F A ) = ( F A , F B , F B ) ( F B ) : ñieàu phaûi chöùng minh. 0 7.2 Moät soá moâ hình phaûn löïc lieân keát thöôøng gaëp: a- Tính chaát cuûa phaûn löïc lieân keát: Theo tieân ñeà 6 phaûn löïc lieân keát phaûi thay theá ñöôïc vai troø caûn trôû chuyeån ñoäng hay xu höôùng chuyeån ñoäng cuûa vaät gaây lieân keát ñaët vaøo vaät khaûo saùt S, do ñoù chuùng phuï thuoäc hai yeáu toá: - Khaû naêng chuyeån ñoäng cuûa vaät khaûo saùt (do löïc hoaït ñoäng taùc ñoäng vaøo S) ñöôïc bieåu hieän qua cöôøng ñoä cuûa phaûn löïc (luoân luoân laø aån soá). - Tính chaát caûn trôû chuyeån ñoäng hay xu höôùng chuyeån ñoäng cuûa vaät gaây lieân keát (ñaët vaøo vaät khaûo saùt) ñöôïc bieåu heän qua phöông (chieàu) cuûa phaûn löïc. Döïa vaøo caùc ñaùnh giaù naøy F A B S Hình 1.5 F F
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Baøi giaûng moân Cô lyù thuyeát Hoïc kyø 2, naêm hoïc 2012-2013 9 chuùng ta seõ bieåu dieãn caùc thaønh phaàn phaûn löïc cuûa moät soá moâ hình lieân keát thöôøng gaëp trong kó thuaät. b- Caùc moâ hình phaûn löïc lieân keát: b.1 Phaûn löïc lieân keát töïa moät chieàu (khoâng ma saùt): Vaät khaûo saùt töïa treân beà maët cuûa vaät gaây lieân keát, maët töïa chæ coù khaû naêng caûn trôû chuyeån ñoäng vaø xu höôùng chuyeån ñoäng cuûa vaät khaûo saùt theo phöông phaùp tuyeán chung taïi ñieåm tieáp xuùc. Phaûn löïc ñaët vaøo vaät taïi tieáp ñieåm höôùng theo phaùp tuyeán ngoaøi cuûa maët töïa. N i trong (Hình 1.6a) N A trong (Hình 1.6b) Phaûn löïc coù phöông chieàu xaùc ñònh, caàn tìm cöôøng ñoä. Moät soá moâ hình lieân keát töïa trong kyõ thuaät: b.2 Lieân keát baûn leà truï (khôùp baûn leà): Loaïi lieân keát goàm hai oáng truï loàng vaøo nhau, vaät khaûo saùt khoâng coù xu höôùng quay quanh truïc vuoâng goùc vôùi truïc baûn leà. Ñeå ñôn giaûn chuùng ta xem moâ hình phaúng, hình troøn trong vaø voøng troøn ngoaøi töïa leân nhau, khoâng cho ñi ra khoûi nhau. Phaûn löïc luoân luoân ñi qua R R x R y A Hình 1.8 S A N A Hình 1.7 N C B A C S N A N B B A N A N B S Hình 1.6b N A A N 1 N 2 S 1 2 Hình 1.6a
Image of page 6
Baøi giaûng moân Cô lyù thuyeát Hoïc kyø 2, naêm hoïc 2012-2013 10 taâm O (chung) naèm trong maët phaúng vuoâng goùc vôùi truïc baûn leà. Chuùng ta tröôït veà O, phaûn löïc ñöôïc bieåu dieãn qua hai thaønh phaàn vuoâng goùc ( R x , R y ). Chieàu cuûa chuùng ñöôïc choïn moät caùch chuû quan, coù theå khoâng ñuùng nhö thöïc teá.
Image of page 7

Subscribe to view the full document.

Image of page 8
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes