quantity of individuals who used by bus insignificantly declined to less than 2

Quantity of individuals who used by bus

This preview shows page 2 - 3 out of 3 pages.

quantity of individuals who used by bus insignificantly declined to less than 2 million people , whereas the figures for train users and car users all rose. In 2030, the number of car users is predicted to increase to about 9 million people and remain the highest figure in the chart. MEANWHILE, there is likely to climb to just over 4 million people in the figure for rail passengers. By contrast, England is projected to see a gradual decrease to under 3 million train users . => bus is predicted to become a less popular choice, with only 3 million daily users. (186 words) Grade Task Achievement 6.5 - Bài viết đủ 150 từ - Introduction: Đã paraphrase được câu hỏi của đề bài - Overview: đã nêu được 2 đặc điểm nổi bật của biểu đồ nhưng còn khá vụng, các đặc điểm được nêu chính xác - Body: + Đã nêu được đặc điểm quan trọng của biểu đồ + Đã nêu số liệu cụ thể của các đặc điểm, các số được nêu chính xác + Các số liệu đã được so sánh đầy đủ, hợp lý. Cohesion and Coherence 6.5 + Thông tin trong bài có được nhóm một cách khá logic, mạch lạc. + có sử dụng các từ nối trong bài Vocabulary 6.5 - Từ khóa trong bài được paraphrase khá đa dạng phong phú.
Image of page 2
+Đã paraphrase được các từ khóa theo chủ đề của bài + Các từ vựng được paraphrase được sử dụng chính xác, đúng ngữ cảnh Grammar 6.5 - sai một vài lỗi ngữ pháp - Cấu trúc so sánh được sử dụng khá đa dạng, phong phú. Overall 6.5 => CỐ GẮNG DIỄN ĐẠT TỐT HƠN Ở PHẦN OVERALL CỦA BÀI EM NHÉ.
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture