Vieäc sö� duïng noù daãn ñeán vieäc phaân tích hình hoïc phi tuyeán cuûa keát

Vieäc sö? duïng noù daãn ñeán vieäc phaân

This preview shows page 23 - 27 out of 32 pages.

Treân ñaây laø caùch dieãn taû ñuùng ñaén cuûa bieán daïng baát chaáp caáp cuûa ñoä lôùn cuûa chuyeån vò. Vieäc söû duïng noù daãn ñeán vieäc phaân tích hình hoïc phi tuyeán cuûa keát caáu, ñieàu naøy laøm baøi toaùn raát phöùc taïp. (2.86)
Image of page 23

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 2: ÖÙNG SUAÁT VAØ BIEÁN DAÏNG 91 TS. Vuõ Coâng Hoøa Trong ña soá caùc aùp duïng thöïc tieãn vaøo keát caáu, moät caùch ñôn giaûn hôïp lyù laø giaû thieát tuyeán tính hình hoïc: gradient cuûa caùc chuyeån vò raát beù: 1 x u i k  Suy ra bình phöông vaø tích soá cuûa chuùng coù theå boû qua. Nhö theá (5.86 ) thaønh: ); x v y u ( 2 1 ; z w ; y v ; x u xy zz yy xx (2.88) ); y w z v ( 2 1 ); x w z u ( 2 1 yz xz (2.89) Ñeå naém vöõng yù nghóa hình hoïc cuûa caùc ñaïi löôïng ij , chæ caàn suy luaän trong moät maët phaúng (x, y), (hình 2.14). Goïi AB vaø AC laø 2 phaàn töû ñöôøng cuûa hình thaùi ban ñaàu, vuoâng goùc vôùi nhau, chuyeån vò ñeán A B vaø A C trong hình thaùi ñaõ bieán daïng. Goïi u, v laø chuyeån vò cuûa A theo phöông x, y ; 1 , 2 laø goùc quay cuûa AB so vôùi x vaø AC so vôùi truïc y. Hình 2.14 xx ' ' x u dx dx x u AB AB B A (2.90) yy ' ' y v dy dy y u AC AC C A (2.91) Vì: dy dx x y x y dy y u u dy y v v dx x v v ' dx u x y ' B ' A A B ' C C ' dy dx x u u
Image of page 24
Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 2: ÖÙNG SUAÁT VAØ BIEÁN DAÏNG 92 TS. Vuõ Coâng Hoøa x v dx v dx . x v v tg ' 1 x (2.92) y u dy u dy . y u u tg ' 2 y (2.93) 1 , y x  (2.94) dx ) x u 1 ( dx dx ' (2.95) dy ) y v 1 ( dy dy ' (2.96) Bieán daïng goùc vuoâng: xy xy . 2 x v y u (2.97) Töông töï: xz xz . 2 x w z u (2.98) yz yz . 2 y w z v (2.99) coøn goïi laø goùc tröôït neân caùc thaønh phaàn (2.97), (2.98), (2.99) coøn goïi laø bieán daïng tröôït. Coøn xx , yy , zz : bieán daïng phaùp (bieán daïng daøi). Tensor coøn coù theå dieãn taû döôùi daïng: zz yz yy xz xy xx ñx 2 1 2 1 2 1 T (2.100)
Image of page 25

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 2: ÖÙNG SUAÁT VAØ BIEÁN DAÏNG 93 TS. Vuõ Coâng Hoøa 4.3. Quan heä giöõa öùng suaát vaø bieán daïng: Ñoái vôùi vaät lieäu ñoàng chaát vaø ñaúng höôùng, Hooke ñaõ tìm ra moái quan heä giöõa öùng suaát vaø bieán daïng (coøn goïi laø ñònh luaät Hooke): Ta coù: E: Modulus ñaøn hoài cuûa vaät lieäu, [löïc/ bình phöông chieàu daøi). Noù tuøy thuoäc vaøo vaät lieäu vaø laø haèng soá cho moãi vaät lieäu.
Image of page 26
Image of page 27
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes