IV Shembull praktik i vetëdeklarimit N� vijim t� trajtimit t � Ligjit P� r

Iv shembull praktik i vetëdeklarimit n? vijim t?

This preview shows page 23 - 26 out of 42 pages.

IV. Shembull praktik i vetëdeklarimit Në vijim të trajtimit t ë Ligjit “Pë r Tatimin mbi të Ardhurat” dhe ve çanërisht të tatimit mbi të ardhurat personale, më poshtë paraqitet një shembull të thjeshtuar me dy skenarë për trajtimin e tatimit mbi të ardhurat personale dhe plotësimin e Deklaratës Individuale Vjetore të Të Ardhurave Rasti I: Individi me të ardhura nga punësimi Një familje përbehet nga kryefamiljari (Arbeni), bashkëshortja dhe 2 fëmijët. Të ardhurat e realizuara nga kryefamiljari detajohen si më poshtë: Burimi i Të Ardhurave: Shuma në lekë: 1. Të ardhura nga paga e marrë nga punësimi në shoqërinë “E” sh .p.k 840 000 2. Të ardhura nga shpërblimi për performancë të mirë në punë në shoqërinë “E” sh.p.k 150 000 3. Të ardhura nga mësimdhënia në Fakultetin e Ekonomisë 350 000 4. Të ardhura nga dhënia me qera shoqërisë “A” sh.p.k një apartamenti në pronësi të tij 120 000 5. Të ardhura nga interesi i fituar nga një depozitë 6-mujore pranë bankë s “B” sh.a 90 000 6. Të ardhura nga dividend i përfituar në shoqërinë “T” sh.p.k 400 000 7. Të ardhura nga një llotari lokale “L” sh.a 55 000 TOTALI 2 005 000
Image of page 23
Deklarimi Individual Vjetor i të Ardhurave Personale 23 Gjithashtu, gjatë këtij viti, kryefamiljari ka kryer shpenzime si më poshtë: Shpenzimi: Shuma në lekë: 1. Kontributet vullnetare në fondin e pensionit vullnetar & Kontributet vullnetare të individit për shëndetin 110 000 2. Shuma e interest bankar të kredisë së marrë në bankën “B” sh.a për shkollimin e fëmijëve 60 000 3. Shpenzimet për mjekim për vete dhe për fëmijët për pjesën e pambuluar nga kujdesi shëndetësor 500 000 TOTALI 670 000 Llogaritjet për Tatimin mbi të Ardhurat Personale nga Paga që ka mbajtur në burim shoqëria “E” për Arbenin janë: 840 000/12 = 70 000 lekë (Paga mujore) (70 000 10 000) * 10% = 6 000 lekë (TAP në muaj) 6 000 * 12 mj = 72 000 lekë TAP i paguar gjithsej gjatë vitit fiskal 2011 Llogaritjet e tatimeve të tjera të paguara nga Arbeni gjatë vitit 2011, të cilat janë mbajtur në burim nga agjentët tatimorë: Tatimi mbi interesat: 10% * 90 000 = 9 000 lekë Tatimi mbi qeranë: 10 % * 120 000 = 12 000 lekë Tatimi mbi dividentin: 10% * 400 000 = 40 000 lekë Tatimi mbi të ardhurat e tjera: 10% * (150 000 + 350 000 + 55 000) = 55 500 lekë Në zbatim të nenit 13 të ligjit per “Për Tatimin mbi të Ardhurat” , detyrimin për dorëzimin e deklaratës individuale vjetore të të ardhurave e ka kryefamiljari dhe bashkëshortja në deklarata të veçanta , sipas modelit të miratuar, duke plotësuar rubrikat respektive të deklaratës individuale vjetore të të ardhurave. Për fëmijët, meqenëse nuk kanë realizuar të ardhura (sipas shembullit), ata duhet të deklarohen në deklaratën e kryefamiljarit dhe atë të gruas duke plotësuar kutitë përkatëse në rubrikën 17
Image of page 24
Deklarimi Individual Vjetor i të Ardhurave Personale 24 “Persona në kujdestari të deklaruesit” të seksionit A të deklaratës individuale vjetore të të ardhurave me të njëjtën numër 2 (dy).
Image of page 25
Image of page 26

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 42 pages?

  • Spring '15

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture