Когато резултатът от

 • No School
 • AA 1
 • 24

This preview shows page 18 - 21 out of 24 pages.

Когато резултатът от изваждането достигне нула, преобразуването е завършено. Поставете нули в битовете, където не сте записали единици. На Фигура 17 е показана блок-схемата на алгоритъма. Старт Намерете най-голямата степен на 2, която е по-малка или равна на преобразуваната десетична стойност Поставете 1 в позицията на бита отговарящ на на тази степен на 2 Извадете степента на 2 от десетичната стойност. Това ще бъде новата десетична стойност. Новата десетична стойност равна ли е на нула? Край Да Не Фигура 17 Блок схема на алгоритъма за преобразуване на десетични числа в двоични без знак. Пример: Следвайки горния алгоритъм преобразувайте десетичното число 133 в 8 битово двоично число без знак. Решение: Понеже 133 10 е по-малко от 2 8 – 1 = 255, 8 бита ще бъдат достатъчни за преобразуването. Най-голямата степен на 2, която е по-малка или равна на 133 10 е 2 7 = 128. Затова поставяме 1 в бита на 7-ма позиция и изваждаме 128 от 133. Новата десетична стойност е 5. Понеже тя не е нула, следващата стъпка е да намерим най-голямата степен на 2, която е по-малка или равна на 5 Това ще бъде 2 2 = 4. Поставяме 1 в позицията на бит 2 и изваждаме 4 от 5.
Image of page 18
Новата десетична стойност е 1, така че трябва да намерим най-голямата степен на 2, която е по-малка или равна на 1. Това е 2 0 = 1. Поставяме 1 в позицията на бит 0 и изваждаме 1 от 1. Понеже резултатът е 0, преобразуването е завършено. Поставете нули на празните позиции. Крайният резултат е: 133 10 = 10000101 2 6.5 Алтернативни методи за преобразуване Макар изложените досега методи за преобразуване да са лесно разбираеми, те са по- трудно приложими от изчислителна гледна точка. Тук ще разгледаме методи на преобразуване, които са изключително прости, но по-малко интуитивни. Ще покажем и как целите числа се преобразуват от една бройно система в друга. 6.5.1 Преобразуване от десетична в двоична бройна система За да преобразуваме цяло десетично число в двоично, делим последователно на 2, и след всяко деление записваме остатъка., който е или 1 или 0. Процесът се прекратява, когато резултатът от делението стане 0 или 1. В следващото преобразуване R представлява остатъка (remainder) след делението. Например, 123 10 става 123/2 = 61 R = 1 61/2 = 30 R = 1 30/2 = 15 R = 0 15/2 = 7 R = 1 7/2 = 3 R = 1 3/2 = 1 R = 1 1/2 = 0 R = 1 най-старши бит Резултатът се чете от най-старшия бит и е 123 10 = 1111011 2 . 6.5.2 Преобразуване от десетична в осмична бройна система Процесът е същия, както по-горе, само че делим на 8. В този случай остатъкът е число между 0 и 7. Процесът завършва, когато крайният резултат е д с остатък R (където 0 = < R < 8). Например, 4629 става 4629/8 = 578 R = 5 578/8 = 72 R = 2 72/8 = 9 R = 0 9/8 = 1 R = 1 1/8 = 0 R = 1 Следователно, 4629 10 = 11025 8 .
Image of page 19
6.5.3 Преобразуване от десетична в шестнадесетична бройна система Преобразуването става абсолютно по същия начин, с тази разлика, че остатъкът е в границите от 0 до 15, отговарящ шестнадесетично от 0 до F. Например, 53241 10 става 53241/16 = 3327 R = 9 3327/16 = 207 R = 15 10 = F 16 207/16 = 12 R = 15 10 = F 16 12/16 = 0 R = 12 10 = C 16 Следователно, 53241 10 = CFF9 16 . 6.5.4 Преобразуване от двоична в десетична бройна система Възможно е да извършим преобразуването, Като съберем степените на 2, както беше показано по-рано. Тази техника е подходяща за сравнително малки двоични числа до около 8 бита. Например, 1010111 2 се преобразува по следния начин 64 32 16 8 4 2 1 64 1 0 1 0 1 1 1 = 16 4 2 + 1 87 По-интелигентна техника се използва в рекурсивния алгоритъм описан по-долу. Взимаме най-левия ненулев бит, удвойте го и го прибавете към бита отдясно. Вземете този резултат, удвойте го и го прибавете към следващия бит отдясно. Продължавайте
Image of page 20
Image of page 21

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors