Main idea 2 Explain more 2 III Paragraph 3 90100 words Topic sentence Main idea

Main idea 2 explain more 2 iii paragraph 3 90100

This preview shows page 3 - 4 out of 4 pages.

+ Main idea 2 + Explain more 2 III) Paragraph 3: 90~100 words + Topic sentence + Main idea 1 + Explain more 1 + Main idea 2 + Explain more 2 : IV) Conclusion: 20~30 words Repeat your answer Bài của em đủ ba phần, có đủ các topic sentence và main idea. Tuy nhiên, có những câu trong bài được giải thích và diễn đạt còn dài dòng, không nêu bật được ý. - Cohesion:
Image of page 3
+ Ý các câu đã khá liên quan đến nhau. Bài có sử dụng từ đồng nghĩa, linking words để kết nối các câu với nhau khá tốt Vocabulary 6.5 + Có sử dụng được “topic-vocabulary" từ vựng theo chủ đề, dùng từ khá chính xác, đa dạng. Ở phần này, các em nên dùng thật nhiều các cụm từ trong sách Topic Vocabulary by NgocBach. Tốt nhất mỗi khổ thân bài nên sử dụng tầm 3~4 collocations Grammar 6.5 + sai một vài lỗi ngữ pháp + Chưa sử dụng được câu điều kiện, mệnh đề quan hệ nhiều Lưu ý: câu điều kiện, mệnh đề quan hệ là các câu trúc dễ dùng nhưng ăn điểm rất tốt khi viết bài IELTS Task 2. Các em có thể sử dụng ở câu Explain more khi giải thích các main idea ở 2 khổ thân bài. Overall 6.5 Cố gắng chú ý phần diễn đạt để các ý được liên kết và thuyết phục hơn. Bên cạnh đó, em nên cố gắng sử dụng nhiều collocations hơn với chủ đề này, sẽ giúp band điểm được cao hơn.
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 4 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture