Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Îns ă nu pot rezolva problemele majore de ordinul s

Info icon This preview shows pages 235–237. Sign up to view the full content.

îns ă nu pot rezolva problemele majore de ordinul s ă r ă ciei sau inegalit ăț ii sociale. Cursurile de educa ț ie parental ă par a fi mai adaptate nevoilor p ă rin ț ilor ș i mai flexibile în construirea unei comunit ăț i de înv ăț are. În cadrul acestora, p ă rin ț ii î ș i prezint ă problemele ș i interac ț ioneaz ă ca de la egal la egal, î ș i împ ă rt ăș esc propriile experien ț e, devin mai receptivi la schimbare ș i mai ales, pot schimba idei, solu ț ii ș i credin ț e (UNICEF 2011). O problem ă cu care se confrunt ă speciali ș tii din domeniu este modalitatea de cuantificare a schimb ă rii p ă rintelui ca urmare a particip ă rii sale la cursuri de parenting sau ș edin ț e desf ăș urate cu grupuri de suport. Principalul factor care distorsioneaz ă obiectivitatea rezultatelor este dezirabilitatea social ă . În România, educa ț ia parental ă cu privire la copil ș i rezultatele sale ș colare este realizat ă de c ă tre cadrele didactice (v ă zute ca educatori parentali în acest caz). Nu este un lucru r ă u acest fapt dar problema vizat ă este în ce m ă sur ă este preg ă tit un cadru didactic pentru a putea s ă -i deschid ă p ă rintelui viziunea despre cât de important ă este prezen ț a sa în via ț a ș colar ă a copilului. Ș i mai mult decât atât, cum îl motiv ă m pentru a fi disponibil ș i a participa la astfel de cursuri? În plus, un alt aspect de care trebuie s ă ț inem cont este modul de identificare a p ă rin ț ilor care au caracteristici comune întrucât contradic ț iile dintre ei nu fac decât s ă aduc ă frustrare ș i nervi p ă rin ț ilor, nu înv ăț are de tip transformativ. Ș coala, ca entitate de sine st ă t ă toare, poate derula o serie de ac ț iuni pentru a cre ș te implicarea parental ă (Harris, Goodall ș i Andrew-Power 2009), respectiv îmbun ă t ăț irea rezultatelor ș colare ale copilului ca: – numirea clar ă ș i concret ă a a ș tept ă rilor pe care ș coala le are de la p ă rinte;
Image of page 235

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Camelia-Liliana Pavel 236 – comunicarea în permanen ță cu p ă rin ț ii despre ceea ce copiii înva ță , sugerându-le acestora cum le pot fi de ajutor copiilor; – stabilirea unor acorduri scrise de tip ș coal ă -acas ă ; – oferirea unor oportunit ăț i pentru p ă rin ț i care ar implica discutarea cu personalul ș colii despre rolul p ă rin ț ilor în educa ț ia copiilor, prin intermediul vizitelor la domiciliu, serilor în familie ș i întâlnirilor bine planificate dintre p ă rin ț i ș i profesori; ș colile pot oferi educa ț ie pentru p ă rin ț i pentru ca ei s ă - ș i ajute copiii s ă ajung ă la standardele de înv ăț are propuse. Îns ă , în realitate, în ș coli exist ă pu ț ine op ț iuni pe care le pot face p ă rin ț ii pentru a se implica. De exemplu, ș colile pot organiza ș edin ț e de consiliere, grupuri de suport, workshop-uri pentru p ă rin ț i, vizite la domiciliu, întâlniri p ă rinte-profesor, lectorate sau pur ș
Image of page 236
Image of page 237
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern