Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Inten ț ia comportamental ă inten ț ia

Info icon This preview shows pages 124–126. Sign up to view the full content.

Inten ț ia comportamental ă Inten ț ia comportamental ă este mobilizat ă de trei elemente: atitudinea fa ță de comportamentul în cauz ă , norma subiectiv ă ș i controlul comportamental perceput. Atitudinea reprezint ă factorul cognitiv al acestui model. Este determinat ă dual, pe de o parte de credin ț ele despre rezultatele anticipate ale comportamentului ș i pe de alt ă parte de evaluarea pozitiv ă sau negativ ă a acestor rezultate Norma subiectiv ă se constituie ca indice social ș i se refer ă la presiunea perceput ă în sensul realiz ă rii comportamentului asociat ă cu tendin ț a individului de a se supune sau nu acestei presiuni. În general norma subiectiv ă ac ț ioneaz ă subtil f ă r ă ca indivizii s ă recunoasc ă impactul comportamentului celorlal ț i asupra propriilor alegeri. Controlul perceput poate fi suprapus în mare m ă sur ă auto-eficien ț ei din modelele anterioare. Totu ș i ar putea fi definit într-o manier ă mai larg ă . Controlul persoanei asupra realiz ă rii comportamentului poate fi cenzurat de elemente care nu ț in
Image of page 124

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     125 de ea: lipsa clinicilor de examinare pe o arie extins ă , costurile foarte mari, absen ț a unui tratament. Indiferent dac ă obstacolele sunt externe sau interne, modelul face referire ș i la importan ț a lor subiectiv ă în evaluarea persoanei. Studiile care au evaluat rolul celor trei factori ai comportamentului planificat în explicarea inten ț iei autoexamin ă rii mamare raporteaz ă un procent constant de aproximativ 50% din varian ț a comportamentului (Godin ș i colab. 2001). De asemenea, modelul arat ă o putere predictiv ă ș i mai mare pentru inten ț ia de a realiza o mamografie din doi în doi ani (81%) ș i pentru examinarea mamar ă clinic ă regulat ă (65%). Între componentele cele mai puternice ale modelului se num ă r ă controlul perceput la fel cum auto-eficien ț a a ar ă tat o putere mare de predic ț ie în evaluarea celorlalte modele (Milne ș i Orbell 2000). Între obstacolele care scad controlul perceput al femeilor se num ă r ă frica unui diagnostic pozitiv, pudoarea ș i jena, contactarea unui medic, teama de durere, de radia ț ii ș i de afectare a sânului (Fulton ș i colab. 1991, Godin ș i colab. 2001) 2.4. Modelul transteoretic al schimb ă rii comportamentale Acest model ofer ă o abordare diferit ă asupra schimb ă rii conceptualizând tranzi ț ia de la atitudine la inten ț ie la ac ț iune stadial. În timp ce modelele anterioare au propus parcurgeri liniare modelul transteoretic elaboreaz ă schimbarea în cinci stadii (Prochaska ș i DiClemente 1984). Rakowski ș i colaboratorii s ă i (1996) au opera ț ionalizat cele cinci stadii în termenii preg ă tirii pentru mamografie. Vom adapta opera ț ionaliz ă rile sale pentru a ilustra stadiile schimb ă rii conform modelului transteoretic.
Image of page 125
Image of page 126
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern