Dit is besef hoe gebrekkig hierd ie eerste waartrouens juis in die ander

Dit is besef hoe gebrekkig hierd ie eerste

This preview shows page 3 - 4 out of 4 pages.

drie fokaliserings op dieselfde gebeure dat die leser heid" is. Dit is besef hoe gebrekkig hierd ie eerste "waartrouens juis in die ander variasies van fokalisering wat Toon se vrae vir en deur die leser beantwoord word. Die tweede variasie, "Aan alles moet 'n einde kom", het 'n EV wat hoofsaaklik op Freddy fokaliseer, EF en ?F. Die EV fokus ekstern op Freddy se leefwyse, sy besoek aan die Van Onselens en gesprekke met oom Frik-hulle. Freddy is e gt er d i e f o k al is at or EV - PF ( Freddy ) in s y be le wing van di e persone, veral Beimen (p. 227), sy eensaamheid (p. 226) , sy spel met Beimen (p. 228) en sy totale verlorenheid aan die einde (p. 229-230). Ek stern en intern fokus hierdie vari as i e d us op Freddy se be l ewen i sse en sy er var ing daarvan; en bied di
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

t as sodanig 'n ander perspektief en bykomende inligting op Toon Lourens se weergawe van dieselfde gebeure veral ten opsigte van Freddy. Die derde variasie, "En hadde de liefde", het 'n EV met Beimec1 Sotes as fokalisator. Die variasie het ~ heelwat ho~r frekwensie van interne fokalisasie op emosies en qedagtes as die tweede variasie omdat dit die vorm aanneem van~ selfverwytende, 45 wroegende skuldbelydenis in agternaperspektief wat weliswaar ekstern en dus indirek verte 1 word: EV-PF ( Be imen) . Die derde variasie bring dus die derde perspektief van die derde betrokke persoon by die gebeure en as sodanig ook verdere lig en verduideliking vir die leser oor die onderskeie persone se motiewe en gewaarwordinge. Terwyl die vorige twee variasies hoofsaaklik chronologies die gebeure gevolg het vanuit die agternaperspektief van Toon en die EV gefokus op Freddy, word die tydsvolgorde nou versteur deur die fokalisasie op Beimen se gewaarwordinge na sy homoseksuele "straf" op Freddy en sy latere kennisname van Freddy se selfmoord. Eers dan word die gebeure vanuit vanaf: "Twee weke gelede 231). sy het ervaring chronologies georden hy Genoveva ontmoet " (p. Die vierde variasie, "En hadde de liefde II", het ook 'n EV met eksterne en interne fokalisasie hoofsaaklik gerig op Let van Onselen se bydrae tot die gebeure en haar ervaring daarvan. Ook hierdie variasie het die gebeure chronologies georden vanu it die EV se retrospek s ie soos die tweede vari as i e gefokal iseer op Freddy. Die eksterne fokus is veral gerig op Let se optrede tydens en beplanning van die die interne fokus (PF) op Let se gedagtes oor gebeure en van die persone: Beimen (p. 234), Freddy (p. se reaksie op die gedaanteverwisseling (p. reaksie op Freddy se dood (p. 238). en 234), 2 36) , ervaring Freddy en haar Hierdie wisseling in egosentriese kern van waarneming van persone, ruimte en gebeure aangebied as afsonderlike variasies op d i es e l f de g e g ewe , b i e d a an d i e l es er 'n b a i e b re er en du i de - li!
Image of page 4
 • Fall '19
 • Prof M Crous

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes