Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

În stabilirea r ă ului perceput se analizeaz ă

Info icon This preview shows pages 284–286. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
În stabilirea r ă ului perceput se analizeaz ă rela ţ ia dintre prevalen ţ a unui factor de risc (expunerea la imagini online) ş i gradul de v ă t ă mare (stres) percepute de c ă tre copil. De ş i numai unul din ş apte (14%) dintre tinerii europeni s-au confruntat cu imagini sexuale/ violente online, 4% au afirmat c ă aceast ă experien ţă a fost stresant ă . Fetele în compara ţ ie cu b ă ie ţ ii înregistreaz ă o probabilitate mai mic ă de a fi expuse imaginilor sexuale/ violente online (12% vs. 16%), dar sunt mai susceptibile s ă fie deranjate de vizualizarea acestora (39% fete vs. 26% b ă ie ţ i). Internetul prin intermediul tehnologiei moderne faciliteaz ă schimbul de mesaje sexuale/ violente între parteneri. Practicat ă în special prin intermediul telefoniei mobile ş i a dispozitivelor portabile u ş oare, mesajele de comunicare online, purtând eticheta de „sexting”, au ridicat probleme majore în rândul speciali ş tilor. Schimbul de mesaje având con ț inut sexual, fie în cuvinte sau imagini, se realizeaz ă prin practici vizibile online. Copiii angaja ţ i în astfel de activit ăţ i le consider ă distractive sau ca f ă când parte din flirt. În cadrul anchetelor (Farrukh, Sadwick ş i Villasenor 2014), tinerii au fost chestiona ţ i cu privire la primirea/ trimiterea de mesaje sexuale/ violente ş i postarea/ vederea mesajelor, postarea ş i transmiterea fiind tratate ca activit ăț i active. Trebuie remarcat faptul c ă mesajele sexuale/ violente de orice tip includ fie cuvinte, imagini sau clipuri video. Rezultatele indic ă faptul c ă 15% din copiii europeni cu vârste pân ă în 16 ani afirm ă c ă au v ă zut sau primit mesaje sexuale/ violente prin intermediul Internetului ş i a tehnologiei moderne. Pentru aproximativ jum ă tate din cei expu ş i la mesaje sexuale/ violente, aceasta este o experien ță rar ă (mai pu ţ in de o dat ă pe lun ă ), în timp ce pentru cealalt ă jum ă tate, apare mai des ş i pentru un procent de 5% din tineri, mai mult de o dat ă pe s ă pt ă mân ă .
Image of page 284

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     285 Primirea ş i vizualizarea de mesaje sexuale/ violente este mai frecvent ă în ţă ri precum România, Republica Ceh ă , Estonia ş i Fran ţ a, ş i mai pu ţ in întâlnit ă în Italia, Ungaria ş i Irlanda. Expunerea la con ţ inuturi online având caracter sexual/ violent este inevitabil d ă un ă toare ş i trebuie avut în vedere impactul ș i efectele negative pe care le poate provoca la nivel comportamental. Copiii r ă spund în moduri diferite la lucrurile care i-au deranjat online, apelând la diverse strategii generale de coping, caracterizate prin activit ăţ i specifice care pot s ă -i ajute s ă dep ăş easc ă diverse incidente.
Image of page 285
Image of page 286
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern