2016_17_н_р_РЕ_Кириченко_Тульчинська.pdf

This preview shows page 14 - 17 out of 156 pages.

рюючий фактор. Вплив науково-технічного прогресу нарозвиток і розмі-щення паливно-енергетичного комплексу. Енергетична програма.Розміщення галузей паливної промисловості. Паливний баланс та його структура. Оптимізація паливного балансу на сучасному етапі та на перспек-тиву. Джерела надходження в Україну енергоносіїв. Зв’язки України з дер-жавами СНД та іншими країнами.Вугільна промисловість.Місце галузі в паливному балансі країни. Еко-номічна характеристика вугільних басейнів. Порівняльна забезпеченість ву-гіллям регіонів. Основні вантажопотоки вугілля. Соціально-економічні та
15 екологічні проблеми Донбасу та Львівсько-Волинського вугільного басейнів. Перспективи розвитку вугільної промисловості.Нафтова промисловість.Місце галузі в паливному балансі країни. По-треба в нафтопродуктах і забезпеченість власною нафтою регіонів. Розмі-щення нафтопереробної промисловості таїї потужності. Основні напрями транспортування нафти. Розвиток нафтопровідного транспорту. Проблеми та перспективи розвитку нафтової та нафтопереробної промисловості і забезпе-чення країни нафтопродуктами.Газова промисловість.Місце галузі в паливному балансі. Особливості розміщення газових ресурсів і забезпеченість ними регіонів.Основні газовидобувні райони та напрями транспортування газу. Підземні сховища. Проблеми та перспективи розвитку газової промисловості.Електроенергетика.Роль електроенергетики в розвитку народного го-сподарства. Умови, фактори і наукові основи розміщення об’єктів електрое-нергетики. Створення єдиної енергетичної системи. Енергетичні потужності. Типи електростанцій: теплові, атомні і гідравлічні, в т.ч. гідроакумулюючі. Основні райони концентрації теплових, атомних і гідравлічних електростан-цій. Найбільші енергетичні бази. Сучасний стан електроенергетики. Пробле-ми енергопостачання та шляхи їх вирішення. Можливості використання не-традиційних джерел енергії (енергії Сонця, вітру, внутрішнього тепла Землі тощо). Проблеми та перспективи розвитку.Охорона навколишнього середовища і здоров’я населення в центрах розміщення підприємств паливно-енергетичного комплексу.Металургійний комплекс.Місце металургійного комплексу в економіці Українита його структу-ра. Районоутворююча роль металургії.Чорна металургія.Структура чорної металургії. Технологічні особли-вості металургійного процесу. Економічна оцінка сировинної і паливної баз. Умови, чинники і принципи розміщення підприємств чорної металургії. Ме-талургійні райони і основні металургійні центри. Сучасний стан розвитку чо-
16 рної металургії. Вплив науково-технічного прогресу на розміщення об’єктів чорної металургії. Реконструкція металургійних комбінатів. Основні пробле-ми та перспективи розвитку і розміщення галузі.Кольорова металургія.Галузева структура кольорової металургії. Тех-нологічні особливості виплавки кольорових металів і економічна оцінка си-ровинних і паливно-енергетичних баз. Сучасний стан кольорової металургії. Основні центри. Обсягивиробництва і забезпечення країни кольоровими ме-талами. Основні проблеми та перспективи розвитку галузі.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 156 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture