Ấ t là nhân tố c ự c k ỳ quan tr ọ ng v

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 100 - 102 out of 113 pages.

t là nhân tố c c k quan tr ng, v ừa cho phép doanh nghiệp nâng cao chất lƣợ ng s n ph ẩm để kh ẳng định uy tín thƣơng hiệu và giữ m ức giá bán hợp lý, vừa giúp công ty đẩ y nhanh ti ến độ thi công, tiế t ki ệm nguyên vậ t li u s n xu t, t đó tăng khả năng c ạnh tranh trên thị trƣờ ng. Qua phân tích có thể th ấy công ty TNHH Phong Phú mới đầu tƣ tài sả n c đị nh m c nh ỏ, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầ u nh n th ầu, máy móc có giá trị kh ấu hao tƣơng đố i cao ch ng t th i gian s d ụng đã lâu và chƣa hiện đạ i. Nhu c ầu ngành xây dự ng trong tƣơng lai là tƣơng đối cao nên công ty cần tăng cƣờng đầu tƣ vào các máy móc chuyên dùng, nhƣ xe ủi, xe lu, máy đổ nh ựa đƣờng, …để th c hi ện công trình gi ao thông công cộ ng. Ho ặc các loại máy móc hiện đạ i v xây dựng dân dụng nhƣ máy khoan c ắt bê tông, xe đổ bê tông, các loại máy ép cọ c, xe t ải, ..Để th c hi ện đƣợ c vi c tăng cƣờng đầu tƣ và hiện đại hóa tài sả n c định, công ty cần vƣợt qua khó khăn do h n ch ế ngu n v ốn thông qua mộ t s bi ện pháp huy độ ng v ốn thích hợ p. Để tăng tài sả n c định trƣớ c h ế t doanh nghi p c ần xác định chính sách ƣu tiên đầu tƣ vào tài sả n c đị nh. V ới điề u ki n ngu n v n h n h p, doanh nghi ệp nên xem xét sắ p x ếp ƣu tiên những tài s n c định nào thự c s c n thi ế t cho ho ạt độ ng c a doanh nghi p, nhu c u s d ng nhi ều và ít phả i thay m ới để mua s ắm đầu tƣ trƣớ c. Sau khi xác định đƣợ c nhu c u mua s m thoe th t ƣu tiên, doanh nghiệ p c n l a ch n nh ững nhà cung cấp máy móc thiế t b ti n tƣở ng, v i ch ất lƣợng máy móc đả m b o, d ch v s a ch a b ảo hành thƣờng xuyên tốt, giá cả h ợp lý. Ngoài ra doanh nghiệp có th xem xét đế n vi ệc mua máy nhậ p kh u t nƣớc ngoài nhƣng phải đả m b o ki m định đƣợ c ch ất lƣợ ng s n ph ẩm.Có thể tính đế n chuy n mua l i nh ững máy cũ để h n ch ế chi phí nhƣng phải đả m b ảo đƣợ c ch ất lƣợng và nguồ n s n ph m t ốt.Đố i v i m t s lo ại máy móc thi công hiện nay thì nguồ n nh p kh ẩu máy cũ từ nƣớc ngoài rấ t ph
Image of page 100

Subscribe to view the full document.

91 bi ế n.Song song v i vi ệc chú trọng đổ i m i trang thi ế t b ị, phƣơng pháp công nghệ s n xu ất, đồ ng th ời nâng cao hiệ u qu s d ụng tài sả n c đị nh hi ện có củ a doanh nghi
Image of page 101
Image of page 102
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes