Có hiện tượng phổ biến là nhiều bạn

This preview shows page 3 - 4 out of 4 pages.

Có hiện tượng phổ biến là nhiều bạn yêu trên mạng. Đây không phải là điều sai nhưng liệu bạn đã đủ chín chắn và thông minh để biết đây là tình yêu thật sự hay là sự thật đây chỉ là để lừa đảo? - Vì vậy mỗi người cần sáng suốt, tỉnh táo và nên bài trừ việc sống ảo, hãy để những gì chân thật được trở lại là chính nó. 4. Gi i pháp: H n ch th i gian tham gia vào ế các trang m ng xã h i, tích c c ho t đ ng các s ki n ngoài xã h i đ t o m i quan h và trao đ i k năng s ng ể ạ G p g b n bè, ng i thân đ duy trì m i quan h , th hi n s quan tâm, thăm h i l n ườ nhau, t o ni m vui và s g n bó v i nhau. Cái o là nh ng gì x y ra trong máy tính, trên màn hình. Còn cái th t là thiên nhiên, là cu c s ng và con ng i th t bên ngoài. Chúng ta mu n s ng th t, ườ
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

mu n buông b b t game, m ng xã h i này n thì ph i trám các th khác ngoài đ i vào, ch ng h n nh th thao, du l ch. Khi s ng v i đ i th t thì b t ư kỳ trò ch i dân gian nào, môn th thao nào cũng giúp phát tri n r t nhi u th : ơ th l c, m t, tay chân, ngôn ng , trí tu , k năng gi i quy t mâu thu n... ể ự ế M t trong nh ng cách tr li u hi u qu đ b t kh i nh ng c n nghi n trên ơ màn hình là tìm v thiên nhiên th t nhi u. Nên tham gia nh ng ho t đ ng ngoài đ i nh làm t thi n, sinh ho t t p th ... đ giúp phát tri n tâm h n và ư trí tu . Theo tôi, vai trò c a b m quan tr ng h n bao gi h t. Ph i tăng th i gian ơ ế nhi u nh t đ các em s ng đ i th t, cho các em tham gia ho t đ ng tr i nghi m t t c nh ng gì đ i th t mà tr có th thích. Đ c bi t là làm sao t o n i l c m nh m , bi t phân bi t đúng sai trong nh n th c c a m i em. ế
Image of page 4
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes