B chức năng tăng cường hợp tác quốc t?

This preview shows page 21 - 22 out of 22 pages.

b. chức năng tăng cường hợp tác quốc tế và chức năng bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN c. chức năng bảo vệ trật tự an toàn xã hội d. Chức năng đảm bảo ổn định an ninh chính trị , quyền tự do dân chủ của nhân dân 324 Đối tượng điều chỉnh của Luật Hiến pháp là a. quan hệ cơ bản về tổ chức quyền lực nhà nước, chế độ chính trị, kinn tế , VH-XH, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân b. quan hệ về tài sản, quyền tài sản , quan hệ nhân thân phi tài sản c. quan hệ hình thành trong quá trình tổ chức và thực hiện các hoạt động điều hành chấp hành của nhà nước trên lĩnh vực hành chính , kinh tế … d. tất cả đều đúng 325 Hãy xác định bộ phận giả định trong QPPL sau:” Người lao động, người tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp có quyền sở hữu đối với tài sản do lao động, do hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp, kể từ thời điểm có được tài sản đó” a. ..có quyền sở hữu đối với tài sản do lao động, do hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp, kể từ thời điểm có được tài sản đó” b. Người lao động, người tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp.. c. Người lao động. d. người tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp. 326 Thẩm quyền ban hành văn bản của UBND các cấp a. Nghị quyết b. Chỉ thị & Quyết định c. Thông tư & Chỉ thị d.Nghị định & Quyết định 327 Các Kiều nhà nước trong lịch sử xã hội loài người a. Nhà nước chủ nô, Nhà nước phong kiến, Nhà nước Tư sản, Nhà nước XHCN b. Nhà nước phong kiến, nhà nước Chủ nô, Nhà nước XHCN, nhà nước tư sản c. Nhà nước Tư sản, Nhà nước XHCN, nhà nước phong kiến d. Nhà nước Chủ nộ, Nhà nước Phong kiến, nhà nước XHCN 328 Cơ sở kinh tế của nhà nước phong kiến là a. Công cộng về tư liệu sản xuất b. chế độ sở hữu của chủ nô đối với tư liệu sản xuất và nô lệ c. Sở hữu của giai cấp địa chủ phong kiến đối với đất đai, TLSX khác và một phần sức lao động của nông dân d. câu b và c đúng 329 Kết cấu giai cấp của nhà nước chủ a. địa chủ và nông dân b. giai cấp tư sản và giai cấp vô sản c. địa chủ, nông dân, thợ thủ công . d. chủ nô và nô lệ 330 Hình thức chính thể gồm 2 dạng cơ bản là : a. Chính thể quân chủ tuyệt đối và chính thể quân chủ đại nghị b. chính thể quân chủ và chính thể cộng hoà c. Chính thể cộng hoà dân chủ và cộng hoà quý tộc d. tất cả đều đúng 331 Hiệu lực thi hành của văn bản do UBND các cấp ban hành: a. được áp dụng trong phạm vi cả nước b. áp dụng trong phạm vi lãnh thổ của địa phương mình c. câu a và b đúng d. câu a và b sai
Image of page 21

Subscribe to view the full document.

Image of page 22
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes