Ήέϯτϟ δϟύσ ϲϓ ϫα ϝύμη? ϧϝϥϳ

This preview shows page 4 - 5 out of 5 pages.

±Ήέ΍Ϯτϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ ϪΑ ϝΎμΗϻ΍ ϦϜϤϳ κΨη Ϣγ΍ ΪΟϮϳ ϻ ΔϘΑΎγ ν΍ήϣ΃ Δϳ΄Α ΔΑΎλϹ΍ ² ϲοήϤϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ΪΟϮϳ ϻ ΔϴπϳϮόΗ ΓΰϬΟ΃ ³ϊϤγ ³ΔϳήμΑ Ε΍ΪϋΎδϣ ϡΪΨΘδΗ Ϟϫ ΪΟϮϳ ϻ ΔϨϣΰϤϟ΍ ν΍ήϣϷ΍ ΪΟϮϳ ϻ ΔϴΣ΍ήΠϟ΍ ΕΎϴϠϤόϟ΍ ΪΟϮϳ ϻ ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ ΔϳϭΩϷ΍ ν΍ή˰˰˰ϣϷ΍ϭ ϥΎϨγϷ΍ Νϼϋϭ ˬΎϬΗΎϔϋΎπϣϭ ˬΔόϣΎΠϟΎΑ ϕΎΤΘϟϼϟ ΔϘΑΎδϟ΍ϭ ΔϨϣΰϤϟ΍ ν΍ή˰˰ϣϷ΍ ϊϴϤΟ ϖΣ ΔόϣΎΠϟ΍ ΐϴΒτϟϭ ˬϲΤμϟ΍ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ϡΎψϨΑ ϩΎτϐϣ ή˰˰ϴϏ ˬΎϬόΒΘϳΎϣϭ ϞϴϤΠΘϟ΍ ΕΎΣ΍ή˰Οϭ ΔϴδϔϨϟ΍ ν΍ή˰˰˰ϣϷ΍ ϩάϫ ΔόϴΒρ ΪϳΪΤΗϭ ή˰˰ϳή˰˰˰ϘΗ ΏϟΎρϟ΍ ϊϳϗϭΗ ΦϳέΎΗϟ΍ ................................. 20 / / 2019/01322
Image of page 4
Admission Officer English Student I.D. : 2019/01322 Student Name : Farah Khaled Soliman Applied for Major : Dentistry Exam Date : December 13, 2018 Exam Time: 11:15 To 12:45 ϥΎΤΘϣϻ΍ ϡϮϳ ΐϟΎτϠϟ ςϘϓ ΪΣ΍ϭ ϖϓ΍ήϤΑ ϻ· ΢Ϥδϳ ϻ ΔόϣΎΠϟ΍ ϲϓ ϡΎψϨϟ΍ ϰϠϋ ΎυΎϔΣ Thank You One parent only is allowed to accompany you on the day of the exam. ήϜθϟ΍ ϊϣ English Please turn over Student I.D. : 2019/01322 Student Name : Farah Khaled Soliman Applied for Major : Dentistry Exam Date : December 13, 2018 Exam Time: 11:15 To 12:45 User Name: 2019/01322 Password: wha3 2019/01322
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Spring '13

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors