37 V\u00e0 \u0111\u1ec3 x\u00e1c \u0111\u1ecbnh nh\u1eefng g\u00ec l\u00e0 quan tr\u1ecdng h\u1ecd kh\u00f4ng t\u1eadp trung v\u00e0o nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u gi\u1eadt

37 và để xác định những gì là quan

This preview shows page 38 - 42 out of 67 pages.

37
Image of page 38
Và để xác định những gì là quan trọng, họ không tập trung vào những điều giật gân hoặc những điều bất thường mà thay vào đó họ cố gắng xác định một dạng nào đó trong số các loại của tất cả các dữ liệu này và phân biệt ý nghĩa đằng sau nó. This can result in some compelling insights that can in turn feed back to the whole design process. Điều này có thể dẫn đến có một số hiểu biết hấp dẫn mà họ có có phải quay lại toàn bộ quá trình thiết kế. Ngu n: 38
Image of page 39
Basement of museum Good morning, and welcome to the museum - one with a remarkable range of exhibits, which I’m sure you’ll enjoy. Xin chào, và chào mừng tới bảo tàng – một trong những nơi có rất nhiều vật trưng bày đáng chú ý mà tôi chắc chắn mọi người sẽ thích. My name’s Greg, and I’ll tell you about the various collections as we go round. Tôi tên là Greg, và tôi sẽ nói cho các bạn nghe về rất nhiều bộ sưu tập khi chúng ta đi thăm quan. But before we go, let me just give you a taste of what we have here. Nhưng trước khi đi, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một ít về những gì chúng tôi có ở đây. Well, for one thing, we have a fine collection of twentieth and twenty-first century paintings, many by very well-known artists. Vâng, đầu tiên, chúng tôi có những bộ sưu tập đẹp gồm những bức tranh thuộc thế kỷ hai mươi và hai mươi mốt, nhiều bức được vẽ bởi họa sĩ rất nổi tiếng. I’m sure you’ll recognise several of the paintings. Tôi chắc các bạn sẽ nhận ra vài bức trong số đó. 39
Image of page 40
This is the gallery that attracts the largest number of visitors, so it’s best to go in early in the day before the crowds arrive. Đây là phòng trưng bày thu hút rất nhiều khách tham quan, nên tốt nhất là đến vào buổi sáng khi chưa đông. Then there are the nineteenth-century paintings. Tiếp theo có những bức tranh thế kỷ mười chín. The museum was opened in the middle of that century and several of the artists each donated one work to get the museum started, as it were. Bảo tàng được mở cửa vào giữa thế kỷ này, và một số nghệ sĩ đã đóng góp mỗi người một bức – để bảo tàng được bắt đầu khánh thành. So they’re of special interest to us - we feel closer to them than to other works. Vậy nên chúng rất đặc biệt với chúng tôi – chúng tôi cảm thấy gần gũi với chúng hơn so với những tác phẩm khác. The sculpture gallery has a number of fine exhibits, but I'm afraid it's currently closed for refurbishment. Phòng trưng bày điêu khắc có rất nhiều vật trưng bày đẹp, nhưng hiện tại đang bị đóng cửa để tân trang lại. You’ll need to come back next year to see it properly but a number of the sculptures have been moved to other parts of the museum. Bạn sẽ phải quay lại vào năm tới để thăm quan, nhưng một số bức tượng đã được chuyển tới những khu khác của bảo tàng. ‘Around the world' is a temporary exhibition - you've probably seen something about it on TV or in the newspapers.
Image of page 41
Image of page 42

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 67 pages?

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture