Course Hero Logo

Figur 5 dødvægtstab ved positiv eksternalitet 6 figur

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 6 - 7 out of 7 pages.

Figur 5- dødvægtstab ved positiv eksternalitet6
Figur 5 illustrerer således dødvægtstabet der opstår, da samfundet vægter stueplanter højere end markedet, ogder bliver derfor produceret en mindre mængde, end hvad der er efficient. For at råde bod på dødvægtstabet kan samfundet tilegne subsidier ved køb af stueplanter. Den optimale størrelse af subsidiet vil være på 100 kr. pr. plante, fra markedets ligevægt, da det netop er dette beløb, at velfærdsgevinsten er på.Dette kan man også læse ud fra efterspørgsel-udbudskurven. Såfremt den ønskede udbudte mængde er på 600 stk. da vil prisen, uden subsidier, være 140 kr. for markedet. Som nævnt ovenfor, var den sociale ligevægt en udbudt mængde på 600 stk. til en pris på 240 kr. Figur 6 – Subsidie ved positiv eksternalitetFigur 5 illustrerer således markedets- og den sociale ligevægt. Da vi antager at forbrugeren agerer egoistisk og rationel, og vil derfor ikke købe flere stueplanter blot fordi, de er gode for miljøet, da skal der tilføjes 100 kr. subsidier før, der bliver efterspurgt 600 stk. stueplanter på markedet.2.7 Find effekten på den samlede velfærd ved indførelsen af subsidiet. Fortolk.Ved en positiv eksternalitet er den samfundsmæssige velfærdsgevinst ved produktion/handel større end køberog sælgers private velfærdsgevinst.Ved indførelse af et subsidie, der har til formål at imødekomme den positive eksternalitet på 100 kr. pr. stueplante handlet, da vil det samlede velfærd, ved indførelse af subsidiet, være lig den samfundsmæssige velfærdsgevinst, og derfor vil den samlede velfærd altså blive større ved indførelse af et subsidie ved en positiv eksternalitet.7
End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture