nguphap_ta_0353

L ư u ý 2 có s ự khác nhau v ề ngh ĩ a

Info iconThis preview shows pages 53–56. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
L ư u ý 2 : Có s khác nhau v ngh ĩ a gi a used to, be used to và get used to. used to : ch m t thói quen, m t hành ñộ ng th ườ ng xuyên trong quá kh (past time habit): The program director used to write his own letter. be used to : quen v i vi c . .. (be accustomed to) I am used to eating at 7:00 PM get used to : tr nên quen v i vi c . .. (become accustomed to) We got used to cooking our own food when we had to live alone. L ư u ý 3 : Có th dùng would thay th ế cho used to mà ý ngh ĩ a và ng pháp không ñổ i. When David was young, he would swim once a day.
Background image of page 53

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 54 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng 13.8 Cách s d ng would rather would rather . ... than c ũ ng có ngh ĩ a gi ng nh ư prefer . ... to (thích h ơ n) nh ư ng ng pháp l i không gi ng. ðằ ng sau would rather b t bu c ph i là m t ñộ ng t nguyên th không to nh ư ng sau prefer là m t V-ing ho c m t danh t . Khi so sánh hai v ế , would rather dùng v i than còn prefer dùng v i to . We would rather die in freedom than live in slavery. I would rather drink Coca than Pepsi. I prefer drinking Coca to drinking Pepsi. I prefer Coca to Pepsi. Cách s d ng would rather ph thu c vào s l ượ ng ch ng c a câu c ũ ng nh ư th i c a câu. 13.8.1 Lo i câu có m t ch ng Lo i câu này dùng would rather . .. (than) là lo i câu di n t s mong mu n hay ướ c mu n c a m t ng ườ i và chia làm 2 th i: 13.8.1.1 Th i hi n t i: Sau would rather là nguyên th b to . N ế u mu n thành l p th ph ñị nh ñặ t not tr ướ c nguyên th và b to . S + would rather + [verb in simple form] . .. Jim would rather go to class tomorrow than today. Jim would rather not go to class tomorrow. 13.8.1.2 Th i quá kh : ðộ ng t sau would rather ph i là have + P 2 , n ế u mu n thành l p th ph ñị nh ñặ t not tr ướ c have . S + would rather + have + [verb in past participle] Jim would rather have gone to class yesterday than today. Jim would rather not have gone to the class yesterday. 13.8.2 Lo i câu có hai ch ng Lo i câu này dùng would rather that ( ướ c gì, mong gì) và dùng trong m t s tr ườ ng h p sau: 13.8.2.1 Câu c u ki ế n hi n t i (present subjunctive):
Background image of page 54
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 55 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng Là lo i câu ng ườ i th nh t mu n ng ườ i th hai làm vi c gì (nh ư ng làm hay không còn ph thu c vào ng ườ i th hai). Xem thêm v câu c u khi ế
Background image of page 55

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 56
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page53 / 129

L ư u ý 2 Có s ự khác nhau v ề ngh ĩ a

This preview shows document pages 53 - 56. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online