Furnizimi i cigareve n� vazhdim nga furnizuesit e ndërmjetëm do t� kryhet pa

Furnizimi i cigareve n? vazhdim nga furnizuesit e

This preview shows page 21 - 23 out of 36 pages.

lëshuar prej “Furnizuesit kryesor”. Furnizimi i cigareve në vazhdim nga furnizuesit e ndërmjetëm, do të kryhet pa llogaritur TVSH në faturë pasi TVSH-ja është paguar nga “Furnizuesi kryesor” bazuar në çmimin e shitjes me pakicë, i cili është edhe çmimi përfundimtar i këtij artikulli tek konsumatori final. Në çdo faturë të lëshuar nga furnizuesit e ndërmjetëm do të zbritet vlera e ndërhyrjes në treg të hallkave pasardhëse. “Furnizuesi kryesor” përcakton çmimin maksimal të shitjes me pakicë të cigareve dhe është i detyruar ta deklarojë atë çmim në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe në Drejtorinë Rajonale Tatimore ku është i regjistruar, jo më vonë se 10 ditë para datës së aplikimit të çmimit të ri. “Furnizuesi kryesor” është i detyruar dhe të publikojë deklaratën e ndryshimit të çmimit maksimal të shitjes me pakicë për çdo lloj cigareje dhe pakete në jo më pak se dy gazeta ditore kombëtare dhe jo më vonë se 5 ditë nga data e aplikimit të çmimit të ri. 3.3 Përjashtimi nga TVSH i disa veprimtarive me interes të përgjithshëm 21
Image of page 21
Disa lloje transaksionesh që ndodhen në fushën e zbatimit të TVSH përjashtohen nga TVSH kur ligji përcakton përjashtimin. Përjashtimet përcaktohen në mënyrë te shprehur nga ligji dhe shtrirja e tyre për analogji nuk është e mundur. Personat që kryejnë transaksione të përjashtuara nuk janë të përjashtuar nga detyrimet që u takojnë personave të tatueshëm (p.sh. lëshimi i faturave, plotësimi i deklaratave, etj), përveç se kur përcaktohet me ligj. Përjashtimi nga TVSH e shtrin fushën e veprimit jo vetëm mbi furnizimet e përjashtuara, por kufizon gjithashtu edhe të drejtat mbi blerjet. Përjashtimi nga TVSH sjell humbjen e të drejtës së zbritjes së TVSH-së që ka rënduar mbi elementet e çmimit të transaksionit të realizuar. Përjashtimi nga TVSH për furnizimin e barnave dhe pajisjeve mjekësore Furnizimi i barnave, pajisjeve mjekësore të implantueshme aktive dhe pajisjeve mjekësore të implantueshme është furnizim i përjashtuar nga TVSH-ja. Furnizimi i shërbimeve shëndetësore dhe veprimeve të lidhura ngushtë me to, që kanë për qëllim mbrojtjen e shëndetit të shtetasve, përfshirë parandalimin, diagnozën, trajtimin, kurimin e sëmundjes apo çrregullimeve shëndetësore dhe rehabilitimin, nga institucionet shëndetësore publike ose private, të njohura si të tilla nga autoriteti kompetent shëndetësor; furnizimet e shërbimeve shëndetësore, të kryera në kuadrin e profesionit të tyre nga stomatologët dhe laborantët dentarë; furnizimi i transportit të të sëmurëve apo të plagosurve me automjete të krijuara posaçërisht për këtë qëllim nga ana e organizmave të autorizuar posaçërisht. Përjashtimi nga TVSH-ja për furnizimin e shërbimeve veterinare Furnizimi i shërbimeve veterinare me përjashtim të shërbimeve veterinare për kafshët shtëpiake, përjashtohet nga TVSH. Kafshët shtëpiake konsiderohen kafshët e shoqërimit sipas përcaktimit të legjislacionit të fushës për shërbimin veterinar. Përjashtimi nga TVSH për furnizimin e shërbimeve arsimore
Image of page 22
Image of page 23

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 36 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors