{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bai tap kiem toan

Phân tích số dư nợ phải thu theo

Info iconThis preview shows pages 19–21. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
a. Phân tích số dư nợ phải thu theo từng món nợ, đối chiếu với sổ chi tiết . b. Phân chia các khoản nợ phải thu thành từng nhóm theo số tiền phải thu để tiến hành kiểm tra riêng rẽ từng nhóm. c. Tính tốc độ luân chuyển hàng tồn kho và đối chiếu với tỷ số này của năm trưiớc. d. Phân tích tài khoản thành số dư đầu kỳ, các nghiệp vụ tăng giảm trong kỳ để kiểm tra chứng từ gốc. 6. Việc kiểm tra chứng từ gốc của các nghiệp vụ ghi chép trên sổ sách của đơn vị là một thủ tục kiểm toán nhằm thu thập bằng chứng chủ yếu về : a. Sự phát sinh thực sự của các nghiệp vụ được ghi chép trên sổ sách . b. Sự đầy đủ của việc ghi chép các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ. c. Đơn vị không bỏ sót các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ. d. Cả ba câu trên đều đúng. 7. Thủ tục nào sau đây thỏa mãn mục tiêu kiểm toán “Sự chính xác trong ghi chép” : a. Kiểm tra chứng từ gốc của nghiệp vụ ghi chép trên sổ sách . b. Kiểm tra việc tổng cộng và đối chiếu báo cáo với sổ cái, các sổ chi tiết. c. Kiểm tra việc ghi chép các chứng từ lên trên sổ sách. d. Cả ba câu trên đều đúng.
Background image of page 19

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
20 BÀI TẬP KIỂM TOÁN Chủ đề 6: HOÀN THÀNH KIỂM TOÁN Hãy cho biết trong những tình huống độc lập dưới đây, ý kiến kiểm toán nào là thích hợp và giải thích: (1). Trong quá trình kiểm toán các khoản đầu tư dài hạn, kiểm toán viên không có được báo cáo tài chính đã kiểm toán của một khoản đầu tư vào một công ty ở Chesnia. Kiểm toán viên kết luận rằng không thể có được các bằng chứng đầy đủ và thích hợp về khoản đầu tư này. (2). Một công trình xây dựng cơ bản dở dang chưa hoàn thành được ghi nhận trên báo cáo tài chính là 360 triệu đồng. Khi kiểm tra đến phần này, đơn vị cho biết các tài liệu, chứng từ về chi phí xây dựng công trình đã bị thất lạc. Đơn vị đã xuất trình xác nhận của cơ quan điều tra về việc đang theo dõi vụ việc này. Kiểm toán viên đã tìm các thủ tục khác để thay thế nhưng không có bằng chứng nào khác có thể thỏa mãn được yêu cầu của kiểm toán viên. (3). Đơn vị thay đổi phương pháp tính khấu hao tài sản cố định. Kiểm toán viên nhất trí với sự thay đổi này mặc dù nó ảnh hưởng trọng yếu đến khả năng có thể so sánh được của báo caó tài chính. Đơn vị đã khai báo đầy đủ về sự thay đổi phương pháp khấu hao này trên báo cáo tài chính (4). Đơn vị không đưa vào tài sản cố định một số tài sản cố định thuê tài chính, thay vào đó lại khai báo trong phần thuyết minh về các khoản nợ phát sinh do thuê tài chính. Theo kiểm toán
Background image of page 20
Image of page 21
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page19 / 21

Phân tích số dư nợ phải thu theo

This preview shows document pages 19 - 21. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online