B kiểm tra việc tổng cộng và đối chiếu

 • Notes
 • 21
 • 50% (2) 1 out of 2 people found this document helpful

Info icon This preview shows pages 19–21. Sign up to view the full content.

b. Kiểm tra việc tổng cộng và đối chiếu báo cáo với sổ cái, các sổ chi tiết. c. Kiểm tra việc ghi chép các chứng từ lên trên sổ sách. d. Cả ba câu trên đều đúng.
Image of page 19

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

20 BÀI TẬP KIỂM TOÁN Ch đề 6 : HOÀN THÀNH KIỂM TOÁN Hãy cho biết trong những tình huống độc lập dưới đây, ý kiến kiểm toán nào là thích hợp và giải thích: (1). Trong quá trình kiểm toán các khoản đầu tư dài hạn, kiểm toán viên không có được báo cáo tài chính đã kiểm toán của một khoản đầu tư vào một công ty ở Chesnia. Kiểm toán viên kết luận rằng không thể có được các bằng chứng đầy đủ và thích hợp về khoản đầu tư này. (2). Một công trình xây dựng cơ bản dở dang chưa hoàn thành được ghi nhận trên báo cáo tài chính là 360 triệu đồng. Khi kiểm tra đến phần này, đơn vị cho biết các tài liệu, chứng từ về chi phí xây dựng công trình đã bị thất lạc. Đơn vị đã xuất trình xác nhận của cơ quan điều tra về việc đang theo dõi vụ việc này. Kiểm toán viên đã tìm các thủ tục khác để thay thế nhưng không có bằng chứng nào khác có thể thỏa mãn được yêu cầu của kiểm toán viên. (3). Đơn vị thay đổi phương pháp tính khấu hao tài sản cố định. Kiểm toán viên nhất trí với sự thay đổi này mặc dù nó ảnh hưởng trọng yếu đến khả năng có thể so sánh được của báo caó tài chính. Đơn vị đã khai báo đầy đủ về sự thay đổi phương pháp khấu hao này trên báo cáo tài chính (4). Đơn vị không đưa vào tài sản cố định một số tài sản cố định thuê tài chính, thay vào đó lại khai báo trong phần thuyết minh về các khoản nợ phát sinh do thuê tài chính. Theo kiểm toán viên việc không đưa vào tài sản cố định các tài sản thuê tài chính này là vi phạm chế độ kế toán hiện hành. (5). Đơn vị bị kiện vì xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của một công ty khác. Số tiền có thể phải trả trong trường hợp này chưa thể ước tính được một cách hợp lý. Kiểm toán viên cho rằng khoản thiệt hại này là trọng yếu, tuy nhiên báo cáo đã khai báo đầy đủ về vấn đề này trong phần thuyết minh của báo cáo tài chính. (6). Một khoản thu 2.400 triệu đồng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đó là doanh thu hay là vốn góp của cổ đông. Điều này nằm ngoài khả năng kiểm soát và dự đoán của đơn vị và của kiểm toán viên. Nhưng đơn vị vẫn ghi nhận số tiền này vào doanh thu. (7). Đơn vị tính giá hàng tồn kho theo một phương pháp không phù hợp với chế độ kế toán hiện hành. Dù kiểm toán viên đã giải thích để thuyết phục đơn vị thay đổi cho phù hợp với chế độ
Image of page 20
21 kế toán hiện hành nhưng đơn vị vẫn kiên quyết giữ nguyên cách ghi chép của mình. Ban
Image of page 21
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '12
 • DVHGiang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern