Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Decenii mai târziu op ț iunile pacientelor sunt

Info icon This preview shows pages 133–135. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ultimul cuvânt. Decenii mai târziu op ț iunile pacientelor sunt similare, o parte dintre ele preferând s ă nu î ș i asume responsabilitatea acestor decizii importante (Lantz ș i colab. 2005, Andersen ș i colab. 2009). O cercetare realizat ă pe 150 de paciente diagnosticate recent cu cancer mamar raporteaz ă c ă 20% doreau un rol activ în alegerea tratamentului, 28% preferau s ă împart ă responsabilitatea lu ă rii deciziei cu medicul ș i 52 % doreau ca decizia s ă fie luat ă de cadrele medicale (Luker ș i colab. 1995). Pacien ț ii vârstnici ș i cei cu un stadiu avansat al bolii prefer ă s ă delege responsabilitatea deciziei, în timp ce tinerii î ș i doresc s ă fie mai implica ț i (Schneider 1998). În afar ă de vârst ă , nevoia de implicare a pacientelor poate varia de-a lungul procesului de tratament (Rawland ș i Massie 2010). Faza ini ț ial ă de confuzie ș i negare le poate face s ă fie mai rezervate ș i s ă evite aflarea de informa ț ii despre o boal ă pe care nu ș i-au asumat-o înc ă . Pe m ă sur ă ce accept ă situa ț ia, dorin ț a lor de informare ș i implicare poate cre ș te. Dintre 368 de paciente evaluate, 72% raporteaz ă c ă sunt mul ț umite de nivelul de implicare în procesul decizional, 21% considerau c ă au avut prea mult ă responsabilitate ș i doar 7% ș i-ar fi dorit s ă fie implicate mai mult (Livaudais ș i colab. 2012). Nattinger ș i colaboratorii (1992) au ar ă tat c ă decizia asupra tratamentului în cancerul mamar depinde mai curând de localizarea geografic ă a pacientelor ș i de medicul consultat decât de op ț iunea lor ini ț ial ă . Principiul noncontrolului în consilierea medical ă este înc ă lcat într-o astfel de situa ț ie. Totu ș i se pare c ă mul ț i dintre pacien ț i renun ță la dreptul lor la autonomie în luarea acestor decizii optând pentru delegarea sau cel pu ț in împ ă r ț irea responsabilit ăț ii. Exist ă îns ă pericolul unei abord ă ri medicale paternaliste care s ă exclud ă pacienta de tot din procesul decizional. Decizia de calitate necesit ă o informare complet ă ș i personalizat ă a pacien ț ilor
Image of page 133

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Irina Crumpei 134 asociat ă cu în ț elegerea informa ț iei transmise ș i a implica ț iilor personale pe termen scurt ș i lung. De asemenea, puterea de decizie a medicului trebuie stabilit ă de pacient ă ș i nu invers. Totu ș i, dintr-o în ț elegere deformat ă a principiilor consim ță mântului informat, medicii au tendin ț a de a supraestima nevoia pacientelor de a se implica în procesul de luare a deciziei ș i de a subestima nevoia lor de informare (Strull ș i colab. 1984). Sutherland ș i colaboratorii (1989) raporteaz ă o corela ț ie pozitiv ă semnificativ ă , dar slab ă între nevoia de informare a pacien ț ilor ș i dorin ț a lor de a fi implica ț i în luarea deciziei. Al ț i factori pot fi mai importan ț i în explicarea dorin ț ei de a fi bine informa ț i decât luarea unei decizii informate. Chiar ș i pacien ț ii care prefer ă s ă lase
Image of page 134
Image of page 135
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern