Course Hero Logo

Ang pagbabasay mahalaga sapagkat makatutulong ito sa

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 30 - 32 out of 46 pages.

Ang pagbabasa'y mahalaga sapagkat makatutulong ito sa pagtuklas ng karunungan saiba't ibang larangan. Naghahasa ito ng kaisipan ng tao, nakapagdaragdag ng kaalaman,nagpapalawak ng pananaw, nagbibigay ng kasiyahan, at nakapagdadala sa isang tao sa iba't ibanglugar. Nagbubukas din ito ng daan upang matuto sa iba't ibang disiplina katulad ngPilosopiya, Sikolohiya, Humanidades, Mga Likas na Agham, Agham Panlipunan,Kasaysayan, Matematika, Panitikan at iba pa.MGA DAPAT ISAALANG-ALANG SA MABISANG PAGBASADapat pag-ukulan ng pansin ang mga bagay na may kinalaman sa mabisang pagbasa.Tiyaking nasa kundisyon ang mga paningin. Ang mga matang nanlalabo ay sagabal sa mabisangpagbasa. Kailangan ding walang dinaramdam sa kalusugan ng katawan katulad halimbawa ngmga bahagi ng katawang sumasakit kagaya ng ulo, ngipin, tainga, dibdib atbp.Nararapat na iwasan ang maingay na kapaligiran katulad halimbawa ng mga ingay ngmga sasakyan, malakas na tunog ng radyo, telebisyon, mga ingay na likha ng mga tao, sasakyan,makinilya at iba pang makasisira sa konsentrasyon ng isang bumabasa. Kailangan ang isangtahimik, mahangin/malamig, at maliwanag na kapaligiran (sapat ang liwanag na pumapasok sasilid/lugar na kinaroroonan ng bumabasa). Sikaping pumili ng komportableng upuangmagagamit sa pagbabasa.30 |P a g e
Kailangang may tiyak na layunin sa pagbabasa. Bakit siya bumabasa? Ang pagbasa nangwalang direksyon ay pagsasayang lamang ng panahon. Ang isang matalinong mambabasa aymarunong kumilala ng uri ng babasahin ayon sa kanyang layunin. Sinisiyasat niya ang materyalna babasahin. Babasa siya ng mga pahayagan at magasin upang mabatid niya ang mgapangyayaring nagaganap sa kanyang bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig.Sa isang mag-aaral, kailangang linangin niya ang kanyang interes sa pagbasa ng mga aklatsa kanyang mga asignatura at sa iba pang larangang kaugnay ng mga ito. Mahalaga ang saloobinupang maging mabisa at kawili-wili ang pagbabasa.Isang malaking tulong sa isang babasa ang malawak na talasalitaan. Kung hindi malawakang talasalitaan ay kakailanganin pa maya't maya ang isang diksyunaryo na nakaaaksaya ngpanahon sa pagbabasa. Kailangan ding makuha niya ang mga pahiwatig at talinghagang nasapagitan ng mga salita o pangungusap. Dapat magkaroon ng hustong sikolohiya.Mahalaga rin sa isang babasa ang lubos na kaalaman sa mga bantas upang malaman niyakung anong uri ng mga pangungusap ang kanyang binabasa, kung kailan siya hihinga at kungkailan naman siya hihinto. Ang kaalaman sa wastong bantas ay mahalaga sa pagbasa nangtahimik at pagbasa nang malakas.LIMANG DIMENSYON SA PAGBASAAng pagpapabasa ng guro sa mga mag-aaral ng mga aklat, magasin, pahayagan at iba'tibang akdang pampanitikan katulad ng kuwento, nobela, sanaysay, talumpati, tula at iba pa aymay layuning hindi lamang malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa kundimagkaroon sila ng mga kaalamang kaugnay ng pagmamahal sa Diyos, bayan, kapwa tao atkalikasan, mga kagandahang-asal, kahalagahang pantao, mabuting saloobin, pagiging mabuting

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 46 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
emecris uy
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture