Course Hero Logo

Midya bilang batis ng imporamsyonkung pipiliin ang

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 71 - 74 out of 147 pages.

Midya bilang batis ng imporamsyon.Kung pipiliin ang midya bilang batis ngimpormasyon,kailangan ding pag-isipang mabuti ang kalakasan,kahinaan, atkaangkupan nito p[ara sa binubuong pahayag ng kaalaman.Dapat unahin sa prayoritisasyon ang mga primaryang batis, ang angkop na uri ngmidya, at ang kredibilidad ng tukoy na midya.Iminumungkahing rebyuhin ng mananliksik ang mga pamamaraan ng pagpili ng batisng impormasyon,kapuwatao man o midya, na establisado na sa larangan ngpagsaliksik.Palasak sa mga kwantitatibong disenyo ng pagsaliksik ang pagpili ngrespondent o kalahok sa pamamagitan ng iba’t ibang klase sa probability sampling.Sa mga kuwalitatibong desinyo naman, madalasgamitin ang purposive o purposefulsampling kagaya ng theoretical,maximum variation,typical case , critical case,extreme o devian case, at criterion ( Lindolf & Taylor, 2002).36
For classroom Instruction Purposes onlySa pamamagitan ng “Identifier Chart” maghanap ng Anim naimpormasyonatsuriin kung anong batis ng im pormasyon ang nakalap.IMPORMASYONURI NG BATIS1.2.3.4.5.Gawain 5KONTEKSTO NG PANLIPUNANG USAPIN SA FILIPINO37
For classroom Instruction Purposes onlyMaikling Pagsusulit5.Isulat ang wastong sagot sa patlang bago ang bilang.1. Orihinal na pahayag,obserbasyon at teksto na direktang nagmula saisang indibidwal,grupo, o institusyon na nakaranas, nkaobserba, o nakapagsiyasat ngisang paksa o penomeno.2. Pinangalingan ng mga katunayan (halimabawa. Facts and figures atdatos (halimbawa.obserbasyon,berbal at biswal na teksto,artifact fossil) na kailanganna makagawa ng mga pahayag ng kaalaman hinggil sa isang isyu,penomeno, opanlipunang realidad .3. Pahayag ng interpretasyon, opinyon, at kritisismo mula sa mgaindibidwal, grupo, o institusyon na hindi direktang nakaranas, nakaobserba, onagsaliksik ng isang paksa o penomeno.4. Sinasadya,tinatanong, at kinakausap ng mananaliksik ang mgaindibidwal o grupo na direktang nakakaranas ng penomenong sinasaliksik,angmgaapektado nito , nakaobserba rito, dalubhasa rito, o kaugnay nito sa iba’t ibang dahilan.____________5. Alinaman sa mga sekondaryang batis ay maaring maging primaryangbatis kung ito ang mismong paksang _____.___________6.bilangbatisngimpormasyon,kailangangtimabanginangkalakasan,kahinaan at kaangkupan ng harapan at mediadong pakikipag-ugnayan.Angkapuwa-tao ay itinuturing na primaryang batis malinan na lamang kung ang nakuhaimpoymasyon sa kanila ay nakuha lang din sa sinabi ng iba pang tao.___________ 7.Sa pamamagitan nito maaari tayongmakakalap ng impormasyonmula sa kapuwa-tao sa pamamagitan ng ICT.___________ 8.Iwasan ang nalathala sa mga ganitong journal na hindi kinikilala saakademya bilang kapani-paniwala at katiwalang sanggunian.___________ 9.Desinyong madalasgamitin ang purposive o purposeful samplingkagaya ng theoretical,maximum variation,typical case , critical case, extreme o deviancase, at criterion .

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 147 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
NoProfessor

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture