c Historia kultura dhe shoqëria Nxënësit i krijohen mundësi t� përjetoj� veprat

C historia kultura dhe shoqëria nxënësit i

This preview shows page 94 - 96 out of 160 pages.

c) Historia, kultura dhe shoqëria Nxënësit i krijohen mundësi të: përjetojë veprat e ndryshme artistike; kuptojë zhvillimin, rolin dhe ndikimin e artit në shoqëri; njohë vepra dhe autorë të arteve në kontekste të ndryshme sociale, politike dhe kulturore; vlerësojë rolin e ndërveprimit të arteve në kontekste të ndryshme historike, shoqërore, kulturore etj; identifikojë dhe promovojë vlerat e trashëgimisë kulturore (familjare, të komunitetit, kombëtare dhe më tej); respektojë vlerat e trashëgimisë kulturore kombëtare dhe më gjerë. 3.5.4 Përshkrimi i kompetencave që zhvillon fusha I gjithë procesi i të nxënit në fushën e arteve, në të gjitha shkallët, zhvillohet përmes kompetencave të kësaj fushe krijimit, performimit/realizimit dhe vlerësimit . Në të gjitha shkallët e kurrikulës, ato zhvillohen dhe plotësohen më tej me kompetencat specifike lëndore brenda fushës. Kompetencat e fushës së arteve lidhen dukshëm dhe në mënyrë logjike e metodike me kompetencat kyçe. Këto kompetenca janë të lidhura ngushtë me tematikat e fushës dhe zhvillohen nëpërmjet tyre. Kompetencat që përbëjnë fushën e arteve për të gjitha lëndët art pamor, muzikë, dramë dhe kërcim janë: Kompetenca 1: Krijimi artistik - Përdorin ide të ndryshme për të krijuar një vepër artistike (muzikore, pamore,
Image of page 94
95 koreografike apo dramatike). - Përdorin elementet dhe parimet e gjuhës artistike. - Eksperimentojnë duke zhvilluar më tej idetë e veta artistike. - Organizojnë krijimin e vet artistik, sipas elementeve të gjuhës artistikë. - Ndajnë përvojat e veta krijuese me të tjerët. Kompetenca 2: Performimi/realizimi artistik - Interpretojnë/realizojnë përmbajtje të ndryshme nga tematika apo vepra artistike. - Zbatojnë teknika dhe procese të ndryshme artistike. - Respektojnë rregullat e performimit/interpretimi/realizimit artistik. - Ndajnë përvojat e veta performuese/realizuese të veprave artistike me të tjerë. - Analizojnë punën e interpretuar/realizuar në mënyrë artistike. Kompetenca 3: Vlerësimi artistik - Analizojnë veprat artistike të performuara/realizuara. - Shpjegojnë kuptimin veprave të realizuara/performuara. - Bëjnë një gjykim kritik dhe estetik. - Vlerësojnë përvojat e veta dhe të të tjerëve për veprat artistike. Në shkallën e tretë dhe të katërt zhvillohen të njëjtat kompetenca të cilat ndërthuren mënyrë të harmonishme me njëra- tjetrën, duke plotësuar qëllimet e edukimit jo vetëm për artet, por edhe më gjerë. Kompetencat e arteve, edhe ne këtë shkallë, zhvillojnë aftësitë krijuese, interpretuese dhe vlerësuese. Nëpërmjet një përvoje sistematike të punës artistike, gjatë ciklit fillor, nxënësit janë bërë më të vetëdijshëm për potencialin e tyre krijues përmes përdorimit të gjuhëve artistike. Nëpërmjet kontaktit me veprat e artit që ofrojnë shumëllojshmëri modelesh shprehëse dhe komunikimi, nxënësit janë aftësuar në vlerësimin e
Image of page 95
Image of page 96

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 160 pages?

 • Winter '19
 • NELARONELA

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes