Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Toarele motive gândul apreciativ conduce la satisfac

Info icon This preview shows pages 77–79. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
toarele motive: gândul apreciativ conduce la satisfac ţ ia cu privire la experien ţ ele ş i situa ţ iile din via ţ a de zi cu zi, astfel încât oamenii pot extrage maximum de bucurie din circumstan ţ ele lor. De asemenea, abilitatea de a aprecia circumstan ţ ele ş i situa ţ iile din via ţ a de zi cu zi poate reprezenta o strategie de coping prin care oamenii pot s ă reinterpreteze cu valen ţ e pozitive experien ţ ele problematice sau stresante pe care le resimt. Pe de alt ă parte, Lyubomirsky, Sheldon, ş i Schkade (2005) au dezvoltat un model al „fericirii durabile” (sustainable happiness), prin care au caracterizat dinamica procesului de cre ş tere ş i sus ţ inere a st ă rii de bine. Cercet ă torii au descris în studiul lor un set de factori care au un rol foarte important în cre ş terea ş i sus ţ inerea st ă rii de bine, printre care efectuarea de strategii de men ţ inere a st ă rii dispozi ț ionale pozitive, urm ă rirea atingerii ţ elurilor proprii, efectuarea de activit ăţ i care sunt pl ă cute pentru fiecare individ în parte. Exemplele de exerci ţ ii care au fost propuse fac referire la exprimarea în scris a mul ţ umirii pentru evenimentele pozitive din via ţă ş i exprimarea în scris a celui mai bun sine (best possible selves). Mesajul cel mai important ce reiese din prezentarea importan ţ ei emo ţ iilor pozitive în rela ţ ie cu evenimentele stresante face referire la faptul c ă merit ă s ă cultiv ă m acest tip de emo ţ ii. Acestea sunt mai mult decât o stare, ele trebuie v ă zute ca un mijloc prin care indivizii pot ajunge la o cre ş tere psihologic ă ş i la o stare general ă de bine (Frederickson 2001). 2.4. Optimismul Oamenii difer ă , în mod substan ţ ial, unul de cel ă lalt în ceea ce prive ş te modul în care abordeaz ă stimulii. Unii oameni tind s ă fie pozitivi în ceea ce prive ş te viziunea lor asupra lumii, ace ş tia fiind numi ţ i optimi ş ti. Aceast ă categorie de oameni se a ş teapt ă ca lucrurile s ă se desf ăş oare a ş a cu vor ei ş i cred c ă , în general, urmeaz ă s ă li se întâmple lucruri bune. Pe de alt ă parte, exist ă persoane care au un set de credin ţ e total opus. Aceast ă categorie este compus ă din pesimi ş ti, adic ă oameni care se a ş teapt ă ca lucrurile s ă nu se desf ăş oare a ş a cum ş i-au propus. Mai mult, ei anticipeaz ă c ă o s ă li se întâmple lucruri negative. Astfel, optimismul este definit de Scheier ş i Carver (1985) ca fiind o dispozi ţ ie cognitiv ă de a a ş tepta rezultate favorabile. Mai mult, aceea ş i autori men ţ ioneaz ă , în urma observa ţ iilor cauzale, c ă diferen ţ ele individuale între aceste dou ă tipuri de persoane sunt relativ stabile în timp ş i în diferite contexte. Optimi ş tii sunt optimi ş ti „în general”, expectan ţ ele lor cu privire la rezultatele pozitive nu sunt limitate la o anumit ă clas ă de
Image of page 77

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Mihaela Bucur 78 comportamente sau de contexte. Pe de alt ă parte, în acela ş i mod, dar în sen opus, pesimi ş
Image of page 78
Image of page 79
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern