Noun ed talent talented noun like child childlike

Info icon This preview shows pages 8–11. Sign up to view the full content.

noun + ED : talent - talented noun + LIKE : child - childlike noun + AL : education - educational noun + AN : republic - republican noun + CAL : histoty - historical noun + ISH : child - childish Vị trí và tính chất bổ nghĩa của một Tính từ
Image of page 8

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.