Nxënësve me aftësi t? kufizuara si tek mësuesit

This preview shows page 23 - 25 out of 58 pages.

nxënësve me aftësi të kufizuara, si tek mësuesit edhe pjesëtarëve të tjerë të shkollës, duke nxitur një klimë gjithëpërfshirëse në shkollë. Duke qenë i lidhur me burimet në komunitet dhe bizneset në veçanti, mundëson praktikimin e aftësive për jetën dhe aftësive për punë për nxënësit me aftësi të kufizuara Sigurohet që raportet vjetore të shkollës janë reale dhe pasqyrojnë gjendjen dhe nevojat reale të nxënësve me aftësi të kufizuara. Sigurohet se burimet (e ardhura nga MAS-i) si mësuesi ndihmës, mjetet ndihmëse etj përdoren si duhet në dobi të nxënësve me aftësi të kufizuara. Siguron që stafi i shkollës dhe këshillet e prindërve janë konsultuar mbi planet dhe rregulloret që lidhen me arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkollë. 3.1.2 Roli dhe përgjegjësitë e Këshillit të prindërve të institucionit arsimor në lidhje me nxënësit me aftësi të kufizuara Është përgjegjësi e këtij këshilli të sigurojë se të drejtat e prindërve duke përfshirë këtu edhe prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuar zbatohen siç janë përshkruar në legjislacion. Ai sigurohet që prindërit e fëmijës me aftësi të kufizuar: Informohen për nevojat arsimore të fëmijës dhe mënyrës sesi janë përmbushur këto nevoja në shkollë Kanë mundësi të marrin pjesë në vendimet që ndikojnë arsimimin e fëmijës Kanë akses në dokumentacionin e fëmijës (dosjen e fëmijës, ditarin e mësuesit, ecurinë e progresin e fëmijës me AK etj) 3.1.3 Roli dhe përgjegjësitë e Këshillit të prindërve të klasës në lidhje me nxënësit me aftësi të kufizuara. Ky këshill ka të njëjtat përgjegjësi si këshilli i mësipërm por në nivel klase. Sipas nenit nr 104 të DN-ve ky këshill: 1. jep ndihmesën në përmirësimin e cilësisë së shërbimit arsimor për nxënësit e klasës. 2. për çdo klasë, brenda 10 ditëve, që nga data e fillimit të vitit shkollor, mblidhet një herë në dy muaj, dhe a) i propozon mësuesit kujdestar përmirësime në mbarëvajtjen e nxënësve të klasës; b) dëgjon parashtrimet e mësuesit kujdestar dhe i jep këshilla ose ofron bashkëpunim; c) komunikon me prindër të nxënësve që rrezikojnë braktisjen e shkollës, ose mbetjen në klasë, ose që kryejnë shkelje të disiplinës.
Image of page 23
²² 3. nxit prindërit të japin ndihmesën e tyre vullnetare: a) për të punuar me nxënës me vështirësi në të nxënë; b) për të hartuar ose/dhe venë në jetë lëndë ose module me zgjedhje; c) për të bashkëpunuar në projekte kurrikulare. 3.1.4 Roli dhe përgjegjësitë e Komisionit të institucionit arsimor të zakonshëm Dispozitat normative kanë parashikuar ndërtimin e një komisioni të veçantë pranë shkollës, në mbështetje të nxënësve me aftësi të kufizuara. Ky komision lehtëson punën dhe udhëzon shkollën në të gjithë procesin e përfshirjes së fëmijës me aftësi të kufizuara në shkollë, që nga momenti i regjistrimit e deri në largimin a transferimin nga shkolla. Ky
Image of page 24
Image of page 25

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 58 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes