Ả biết điề u đáp sứ cháu sẽ ti ếp

This preview shows page 182 - 186 out of 299 pages.

bi ết điề u, đáp: - S cháu s ti ếp. Nhưng còn phong Tư đồ thì thôi mi ễn đi chú. Nhân lúc Thánh Tông và Quang Kh ải đều đi vắ ng mà sách phong thì cháu th y nó
Image of page 182
khoùi 183 không n chú ạ. Đợ i m ọi ngườ i v r i phong thì hay h ơn. Khi Thánh Tông tr v ề, Thái Tông cũng không nh c l i chuy ện đó vì Quang Khả i và Qu c Tu n v n không ưa gì cái mặ t nhau. C m th y hi m khích cá nhân gi a mình và Quang Kh i ch ng có l i gì cho đất nướ c, Qu c Tu ấn bèn canh me cơ hộ i gi ng hòa. M t hôm Qu c Tu n sang nhà Quang Kh i tính th t ch t tình h u ngh . Kh i l ại bơ Tuấ n xu ng thuy n chơi nguyên ngày mớ i thèm v . Kh i tr ời sinh lườ i t m g ội, rong chơi cả ngày nên càng hôi như cú. Tu n l i thích t ắm thơm, thích xức nướ c hoa l ng l n. Ng i g n Kh i thì c m th ấy như bị đấm vào mũi, ch u h ế t n i m ới cườ i b o: - Mình m y cáu b n, xin t m giùm! Không đợ i Kh i k p ph n ng, Tu ấn đã xông vào c i áo l t qu n r i ném Kh ải vào thùng nướ c lá thơm. Tuấ n v a k c v a b t chuy n: - Vui ghê! Hôm nay đượ c t m cho Th ượ ng tướ ng. Kh ải đượ c k c cho r t tho ải mái, cũng vui vẻ đáp lờ i: - vui th ật! Hôm nay đượ c Qu c công t m r a cho.
Image of page 183
184 T đó, Khả i và Tu n s ng hòa thu n bên nhau su ốt đờ i. Năm 1281, sứ Nguyên là Sài Thung qua chơi. Sài Thung ngông cu ng, b láo, nghênh ngang cưỡ i ng a đi vào cửa Dương Minh, còn quánh toác đầ u th ng coi c ng. Quang Kh ải đế n ti ế p thì v t chân n m kh nh không thèm thò cái m t ra g p. Qu c Tu n th y th ế m i hy sinh c o tr c l ốc cái đầ u lãng t b ng b nh, r i m c áo v i gi làm nhà sư phương B c. Sài Thung th y th ế thì h n h vái chào r i m i ng i xu ng u ng mi ếng nước ăn miếng bánh. Ngườ i h u c ủa Sài Thung đứ ng sau ng a tay c ầm mũi tên ch t ch ọt cái đầ u tr c bóng loáng c a Tu ấn chơi. Máu ch y tóe loe mà Tu n v n t ỉnh bơ coi như không có chuy n gì. Sài Thung n l m. Lúc Tu n v còn bùi ngùi ti ễn đưa tậ n c ng. Cu ối năm 1282, quân Nguyên vượ t bi ển qua Đạ i Vi ệt để ti ến đánh Chiêm Thành. Tình hình chiế n tranh Nguyên Mông - Đạ i Vi t lúc này tr nên vô cùng c ấp bách, như lửa cháy sát mông. Tài năng quân s chói l i c a Qu c Tu n khi ế n cho hai vua không th ti ế p t c ph t l ờ. Tháng 10 năm 1283, Tu ấn đượ c phong làm Qu c công, n m quy n th ng lĩnh ba quân.
Image of page 184
khoùi 185 Tháng 8 năm 1284, sau nhiều đêm vò đầ u b t tóc (lúc này đã mọ c b ng b nh tr l i) và s a lên s a xu ng, thì cu i cùng Tu ấn cũng viế t xong bài H ch tướng sĩ. Bài Hịch được phát đi phát lại trên đài Mông C M t D y trong su ốt đợ t duy t binh b ế n Đông Bộ Đầ u. Lúc b y gi trong quân độ i còn th nh hành c trào lưu "tha thu" chữ Sát Thát vào cánh tay, trông bao ng u.
Image of page 185
Image of page 186

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors