Ledelsen skal sik re at arbejdet er sikkert og sundt

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 72 - 75 out of 224 pages.

Ledelsen skal sik- re, at arbejdet er sikkert og sundt På den enkelte arbejdsplads bestemmer ledelsen de kon- krete arbejdsvilkår og rammer for løsning af arbejdsop- gaverne. Det er ledelsens ansvar at sikre, at arbejdet kan blive udført sikkert og sundt. Medarbejdere mø- der med forskellige kompetencer m.v. Medarbejderne møder på arbejde med deres individuelle kompetencer, erfaringer, psykiske og fysiske kapacitet osv. I fællesskab samarbejder ledelse og medarbejdere om arbejdsopgaverne og har fælles ansvar for virksom- hedens fremdrift, læring i arbejdet, minimering af om- fanget af ulykker og sygdomme osv. Oplevet arbejdsliv er forskelligt fra person til person Den enkeltes trivsel i arbejdslivet er et produkt af alle disse faktorer. Selv om man har samme job, kan arbejds- livet blive oplevet forskelligt fra person til person. Perso- ner i samme jobfunktioner på samme arbejdsplads svarer Danskere ser et formål med deres arbejde 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 Malta Danmark Holland Slovenien Estland Letland Bulgarien Rumænien Cypern Belgien Luxembourg Ungarn Portugal Finland Østrig Irland Frankrig Spanien Tyskland Polen Italien Grækenland Sverige Slovakiet Tjekkiet Litauen Storbritannien EU27-gennemsnit Andel beskæftigede, der har svaret altid eller for det meste til spørgsmålet: ”Føler du, at du udfører et nyttigt job”, pct., 2010
Image of page 72
73 forskelligt på spørgsmål relateret til f.eks. det psykosocia- le arbejdsmiljø, selv om de besidder samme job, jf. Pers- son m.fl. (2011). God ledelse giver arbejdsglæde og engagement Trivsel i arbejdslivet kan hænge sammen med, hvor til- fredse medarbejderne er med deres leder. Beskæftigede, der vurderer, at nærmeste leder er god til at lede, har højere arbejdsglæde og engagement, jf. figur 2.5. Figur 2.5 ANM.: Medarbejdere har vurderet nærmeste leder, og resultaterne er gruppe- ret således, at høj kvalitet er større end 80, lav kvalitet er mindre end 50, og medium kvalitet er det derimellem. 100 er højeste score. KILDE: Specialudtræk fra Ennova (2014). God ledelse øger arbejdsglæde og engagement 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 Arbejdsglæde Engagement Ledelse af lav kvalitet Ledelse af medium kvalitet Ledelse af høj kvalitet Beskæftigedes vurdering af arbejdsglæde og engagement fordelt efter nærmeste leders evner til at lede, 100 er højeste score, 2014
Image of page 73
74 Høj kvalitet i ar- bejdslivet i Dan- mark Andelen af beskæftigede, der er overanstrengte i jobbet, er lav i Danmark, og kun i Holland er der marginalt fær- re, jf. figur 2.6. Figur 2.6 ANM.: Andel beskæftigede, der er overanstrengte i jobbet (job strain), vurde- rer OECD ud fra en række kombinationer for jobbets præmisser. Denne placering er baseret på en opgørelse blandt 23 EU-lande med data fra 2010. Når OECD udvider analysen til at inkludere 31 OECD-lande base- ret på data fra 2005, ligger Danmark nr. syv. Se boks 2.1 for opgørel- sesmetode.
Image of page 74
Image of page 75

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors