\u017ee pozn\u00e1mky pod \u010diarou s\u00fa uv\u00e1dzan\u00e9 na pr\u00ed slu\u0161nej strane a nie v zadnej \u010dasti

Že poznámky pod čiarou sú uvádzané na prí

This preview shows page 135 - 137 out of 144 pages.

že poznámky pod čiarou sú uvádzané na prí-slušnej strane a nie v zadnej časti knihy, čo je pri odbornej publikácii nepraktické. Tobôž, keď v mnohých prípadoch nejde iba o uvede-nie zdroja, z ktorého autori pri danej informá-cii vychádzajú, ale mnohokrát ide aj o doplne-nie, či rozvinutie „hlavného“ textu.Počas celého rozsahu knihy nenatrafíme na informáciu, ako si obaja historici „rozde-lili“ prácu na knihe, čo však vôbec nie je na škodu, pretože v publikácii nebadať rozdiel-ny prístup k tej-ktorej téme, celý text pôsobí ucelene a kompaktne. Autori na takmer 250 stranách otvorili snáď všetky dôležité otázky, ktoré boli v danom období s Federálnym zhro-maždením späté. Je nutné uznať, že odkrý-vajú aj tie otázky, ktoré sú v politickom dia-ní prítomné dodnes. Ťažko povedať, či je po vydaní tejto publikácie vôbec možné prísť v danej tematike s niečím prevratným, mi-nimálne však kniha otvára dvere k spracova-niu ďalších tém z nedávnych českých i sloven-ských politických dejín.Mgr. Peter PavoničUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Background image
MESTODEJINYa138JEMELKA, MARTIN – ŠEVEČEK, ONDŘEJ. TOVÁRNÍ MĚSTA BAŤOVA KONCERNU: EVROPSKÁ KAPITOLA GLOBÁLNÍ EXPANZE. PRAHA: ACADEMIA, 2016, 910 S. ISBN 978-80-200-2635-4.Firma, resp. koncern Baťa, jeho fungova-nie, filozofia, systém práce, ako aj osobnosti s ním spojené sú dlhodobo vnímané ako feno-mény so širokým, spravidla hospodársko-so-ciálnym a kultúrnym dopadom. Samotný Tomáš Baťa je navyše vnímaný ako syno-nymum moderného podnikania, a to nielen v priestore českých krajín, ale aj ako globálny podnikateľský fenomén viažuci na seba rôzne súvislosti, významy a konotácie. Predkladaná monografia zvolila ako ťažisko svojho výsku-mu problematiku továrenského mesta, ktoré vykazuje ako z urbanistického, tak aj z hospo-dárskeho a sociokultúrneho hľadiska viacero špecifík. Továrenské mesto prezentujú autori ako organickú súčasť zložitého mechanizmu zahŕňajúceho okrem vlastného urbanizmu napr. experimentálne formy manažmentu, usporiadanie štruktúry vnútorných a von-kajších vzťahov, hospodársko-ekonomické sú-vislosti a nemenej dôležitý sociálny a kultúr-ny dopad na viacerých úrovniach. Na tomto mieste narážajú autori hlavne na postave-nie človeka v kreujúcej sa priemyselnej dobe a kultúre a na jeho schopnosť „adaptovať sa“. Práca približuje navyše špecifický fenomén „baťovského“ továrenského mesta ukotve-ný v súvislostiach globálnej expanzie pod-niku, a to aj napriek tomu, že sa primárne venuje európskym mestám Baťovho koncer-nu. Vychádzajúc z metodologických koncep-tov „novej globálnej histórie“, ktorá fenomén „nadnárodnej korporátnej spoločnosti“ pre-zentuje ako jednu z najaktuálnejších výziev svetovej historiografie, výrazne prekračuje rámec doteraz publikovaných prác tohto typu v českom a slovenskom prostredí.Práca je okrem úvodu a metodologického otvorenia problematiky (ktorému bude v tom-to texte venovaná osobitná pozornosť) roz-delená do deviatich obsiahlych kapitol, kto-ré približujú „Baťovské“ továrenské mestá na území Československa, Poľska, Maďarska, Juhoslávie, Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie a Holandska. Časový rámec je „po-
Background image
Image of page 137

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 144 pages?

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture