Öñ eòó öñ a ðed e ðagù öe a b

Info icon This preview shows pages 12–14. Sign up to view the full content.

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÖÑ eÒÓ ÖÑ a Ðed e ÐagÙ Öe A B C a (3 , 3) (3 , 4) (6 , 0) b (4 , 3) (4 , 4) (4 , 5) c (0 , 6) (5 , 4) (5 , 5) F ig eÙde ÐeÜeÖ ie4 E ÜÔ ÐiÕÙ e ÖÔÓÙ ÖÕÙÓ iaÙÙÒ e×ØÖa Øég ieÒe×Ø×ØÖ iØeÑ eÒ ØdÓÑ iÒ ée C a ÖaØé Ö i×e Ö ÐÙÒ iÕÙ eéÕÙ iÐib Öed ea ×he Ø ÐÙ Ø iÐiØé e×Ô é Öée a ××Ó iéed ehaÕÙ e jÓÙ eÙ Ö Ù e Ðe×Ø ÐeÑ e iÐÐeÙ ÖÒ iÚ eaÙdÙ Ø iÐiØéga ÖaÒ Ø id ehaÕÙ e jÓÙ eÙ Ö?C ÓÑÑ eÒ Øe ÖÔa ÖÖaÔÔÓ ÖØÐa ÕÙ e×Ø iÓÒÔ Öééd eÒ Øe jÙiÐÐeØ8 héÓÖiede×jeÙÜEÜeÖie× FÓe××ÐeÖ Ò fÓ ÖÑ a Ø iÓÒ iÒÓÑ Ô Ðè Øee ØjeÙÜB aÝ é × ieÒ × E Ü eÖ ie C ÓÒÒ a i××aÒe iÒd iÚ idÙ e ÐÐeÑ Ù ØÙ e ÐÐee ØÓÑÑ ÙÒ e C ÓÒ × id é ÖeÞ Ðe×Ý ×ØèÑ ed iÒ fÓ ÖÑ a Ø iÓÒ id e××ÓÙ ×e Ø ÐéÚ éÒ eÑ eÒ Ø E = { 1 , 2 , 3 } Ω = { 1 , 2 , 3 , 4 } P 1 = {{ 1 , 3 } , { 2 , 4 }} P 2 = {{ 1 , 2 } , { 3 , 4 }} D é Øe ÖÑ iÒ eÞ ÐeÒ ×eÑ b Ðed e×é Øa Ø×dÙÑ ÓÒd e ÒÓ Øé K 1 E Óù Ðe jÓÙ eÙ Ö×a iØÕÙ e ÐéÚ éÒ eÑ eÒ Ø E ×e×ØÖéa Ði×éêÑ eÕÙ e×Ø iÓÒÔÓÙ Ö Ðe jÓÙ eÙ Ö D é Øe ÖÑ iÒ eÞ ÐeÒ ×eÑ b Ðed e×é Øa Ø×dÙÑ ÓÒd e ÒÓ Øé KE Óù ÐéÚ éÒ eÑ eÒ Ø E e×ØÙÒ eÓÒÒa i××aÒe Ñ Ù ØÙ e ÐÐe D é Øe ÖÑ iÒ eÞ ÐeÒ ×eÑ b Ðed e×é Øa Ø×dÙÑ ÓÒd e ÒÓ Øé CKE Óù ÐéÚ éÒ eÑ eÒ Ø E e×ØÙÒ eÓÒÒa i××aÒe ÓÑÑ ÙÒ e E Ü eÖ ie C Öa ×h ×aÒ ×hÓeÜÓgèÒ e C ÓÒ × id é ÖÓÒ ×d eÙÜageÒ Ø× ×Ô éÙ Ða ØeÙ Ö× ÕÙ ihaÕÙ e jÓÙ Ö Ô é Ö iÓd e t = 1 , 2 , 3 ... ÓÒ Ø ÐaÔÓ ×× ib iÐiØé dah e Øe Ö d é i× iÓÒ A ÓÙd eÚ eÒd Öe d é i× iÓÒ V d e×aØ iÓÒ ×dÙÒ eÖÑ e Ðe×Ô Ö iÜe Ø Ðe×ÕÙaÒ Ø iØé× Ò e×ÓÒ ØÔa ×eÜÔ ÐiiØé× ii ÐeÜ i×ØeÒ eÙ fé Øa Ø×dÙÑ ÓÒd eÔÓ ×× ib Ðe× Ω = { ω 1 ,ω 2 ,... ,ω 9 } . C haÕÙ eé Øa ØdÙÑ ÓÒd ea ÐaÑ êÑ eÔ ÖÓbab iÐiØé aÔ Ö iÓ Ö i Pr( ω ) = 1 / 9 ∀ ω ∈ Ω ÓÑÑ ÙÒ eaÙÜd eÙÜ ageÒ Ø×e×Ôa ÖØ iØ iÓÒ × iÒ iØ ia Ðe×eÒ eÒ ×eÑ b Ðe×d iÒ fÓ ÖÑ a Ø iÓÒd e×d eÙÜageÒ Ø××ÓÒ ØdÓÒÒ ée×Ôa Ö P 1 = {{ ω 1 ,ω 2 ,ω 3 } , { ω 4 ,ω 5 ,ω 6 } , { ω 7 ,ω 8 ,ω 9 }} e Ø P 2 = {{ ω 1 ,ω 2 ,ω 3 ,ω 4 } , { ω 5 ,ω 6 ,ω 7 ,ω 8 } , { ω 9 }} . Ó iØ E = { ω 1 ,ω 5 ,ω 9 } ÐeÒ ×eÑ b Ðed e×é Øa Ø×dÙÑ ÓÒd edaÒ × Ðe×ÕÙ e Ð× ÐaÖÑ ead eÑ aÙÚa i×Öé×Ù ÐØa Ø× ÓÙ ××ÙÔÔÓ ×ÓÒ ×ÕÙhaÕÙ eÔ é Ö iÓd ehaÙÒd e×d eÙÜageÒ Ø××eÓÑ ÔÓ ÖØed e ÐaÑ aÒ iè Öe×Ù iÚaÒ Øe : A he ØeÖ × iÐÖÓ îØaÚ eÙÒ eÔ ÖÓbab iÐiØé iÒ fé Ö ieÙ ÖeÕÙ e ÐéÚ éÒ eÑ eÒ Ø E ×e×ØÖéa Ði×é eÒd Öe × iÐÖÓ îØaÚ eÙÒ eÔ ÖÓbab iÐiØé×ÙÔ é Ö ieÙ ÖeÕÙ e ÐéÚ éÒ eÑ eÒ Ø E ×e×ØÖéa Ði×é ÒÒÓ Øe P t i ÐaÔa...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern