Bƣớc 3 xác đị nh nhu c ? u v ố n b ổ sung

 • No School
 • AA 1
 • 111

This preview shows page 28 - 30 out of 111 pages.

- Bƣớc 3: Xác đị nh nhu c u v n b sung th a ho c thi ế u : ng v i m c doanh thu thu ần khác nhau đòi hỏ i doanh nghi p ph ải huy độ ng m c v ốn tƣơng ứ ng để cân b ng gi a nhu c ầu đầu tƣ và quy mô hoạt độ ng. Doanh nghi p c ần xác đị nh lƣợ ng v n th a ho c thi ếu này để có bi n pháp s d ụng và huy độ ng v n h p lý. 1.3.2.1 . Dự báo doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ D báo doanh thu là v ấn đề vô cùng quan tr ọng nhƣng lạ i ph c t p nh t trong vi c d báo tài chính. Có d báo doanh thu m ột cách tƣơng đố i chính xác thì m i có th d báo đúng các thông số tài chính còn l i c a doanh nghi p. Để d báo đƣợ c doanh thu c a doanh nghi p, ta c ần căn cứ vào các tài li u: - Doanh thu các k trƣớ c c a doanh nghi p, thông qua phân tích quy lu t bi ến đổ i doanh thu và t l tăng trƣở ng doanh thu trong quá kh để d đoán doanh thu trong k phân tích. - Chi ến lƣợ c kinh doanh trong k phân tích: doanh nghi ệp hƣớ ng t i chi ế n lƣợ c nào, ch ng h n gi m giá bán ho ặc tăng cƣờ ng chi ếm lĩnh thị ph n, hay duy trì t l ổn đị nh doanh thu và th ph ần đã đạt đƣợc,…sẽ ảnh hƣở ng l ớn đế n doanh thu c ủa đơn vị . - Phân tích các y ế u t ảnh hƣở ng c a môi trƣờng kinh doanh nhƣ: + Tri n v ng c a n n kinh t ế + V th ế , th ph n và kh năng cạ nh tranh c a doanh nghi p. + Chính sách giá c c a doanh nghi p
Image of page 28

Subscribe to view the full document.

24 + Chính sách Marketing và chính sách tín d ụng thƣơng mạ i c a doanh nghi p + Y ế u t l m phát Nhƣ vậ y, vi c xem xét t ốc độ tăng trƣở ng c a ngành, t ốc độ tăng trƣở ng bình quân c a DN trong quá kh , chi ến lƣợ c kinh doanh c a doanh nghi ệp và các điề u ki n bi ến độ ng trên th trƣờ ng là các y ế u t mang tính quy ết đị nh t i vi c d báo t c độ tăng trƣở ng doanh thu c a DN trong nh ng kì t i. 1.3.2.2. Dự báo các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh - Đố i v i các ch tiêu trên báo cáo k ế t qu kinh doanh: căn cứ vào tình hình hi n t i c a doanh nghi p và s li u ph ản ánh trên báo cáo KQKD qua giai đoạ n trƣớ c ti ế n hành xem xét m i quan h c a doanh thu v i các ch tiêu. Bao g m: + Nhóm 1: nh ng ch tiêu có quan h cùng chi u v i doanh thu thu n và chi ế m m t t l nh ất đị nh so v i doanh thu thu n. Bao g m: doanh thu bán hàng và cung c p d ch v , các kho
Image of page 29
Image of page 30
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes