Me furnizim malli kuptohet transferimi i s� drejtës për t� disponuar si pronar

Me furnizim malli kuptohet transferimi i s? drejtës

This preview shows page 11 - 13 out of 36 pages.

Me furnizim malli kuptohet transferimi i së drejtës për të disponuar si pronar një mall të trupëzuar. Ky përcaktim përjashton mallrat e patrupëzuara duke i konsideruar ato për qëllime të TVSH-së si furnizim shërbimi. Është furnizim malli dorëzimi i mallrave në bazë të një kontrate, edhe kur shitja parashikohet me këste, kalimi i pronësisë i mallit bëhet me pagesën e këstit të fundit. Elementi që shihet si përbërës i furnizimit të mallit është dorëzimi material i mallit dhe jo transferimi i së drejtës për të zotëruar një mall si pronar. Furnizimi i mallit konsiderohet i kryer kundrejt pagesës, tërësisht ose pjesërisht, nëse furnizuesi direkt apo indirekt merr apo ka të drejtë të marrë pagesë në para a në natyrë për atë furnizim, si prej personit të furnizuar apo ndonjë personi tjetër. 2.1.1 Furnizimi i mallrave kundrejt pagesës Tatohen me TVSH veprimet e mëposhtme që ngjasojnë, sipas rastit, me furnizime malli apo furnizime shërbimi të kryera kundrejt pagesës. Ngjasojnë me furnizime malli të kryera kundrejt pagesës rastet kur: 1. Një personi i tatueshëm merr mallra që janë pjesë e pasurisë së ndërmarrjes, për qëllim privat të tij apo të stafit të tij ose i transferon ato pa pagesë, duke i përdorur përgjithësisht për qëllime të ndryshme nga ato të veprimtarisë së tij ekonomike nëqoftëse ka zbritur tërësisht apo pjesërisht TVSH në blerje të këtij malli apo elementeve që përbëjnë mallin. 2. Në rastin e mbylljes së një veprimtarie mallrat inventar, të luajtshme dhe të paluajtshme që personi i tatueshëm disponon për të cilat është zbritur tërësisht ose pjesërisht TVSH-ja në blerje do të konsiderohen furnizime kundrejt pagesës. 3. Një person i tatueshëm përdor një mall në një sektor aktiviteti të përjashtuar pa të drejtë zbritje, në rastin kur ky mall ka pasur të drejtë të plotë ose të pjesshme zbritje të TVSH-së në momentin e blerjes apo përdorimit të tij. Shembull: Një person i tatueshëm që tregton bojëra për lyerje për të cilat e ka zbritur TVSH-në në blerje, ndërkohë ka edhe një ambient të cilin e lëshon me qira si furnizim të përjashtuar. Personi i tatueshëm një sasi boje prej bojërave që tregton, e përdor për lyerjen e ambienteve që lëshon me qira. Pra përdorimi i bojërave prej tij është bërë për një sektor aktiviteti të përjashtuar nga TVSH-ja pa të drejtë zbritje të TVSH-së, kështu furnizimi i bojërave do të konsiderohet furnizim kundrejt pagesës i tatueshëm me TVSH. Përcaktimi i dhuratave me vlerë të vogël dhe mostrave 11
Image of page 11
Nuk konsiderohen si furnizim kundrejt pagesës rastet kur një person i tatueshëm përdor, shfrytëzon mallra të biznesit si dhurata me vlerë të vogël apo mostra (kampione). Këto objekte nuk janë për qëllime shitje ose nuk shiten pasi kanë trajtën që pamundëson shitjen e tyre. Mallrat që jepen si mostra biznesi duhet të jenë të shenjëzuara si të tilla dhe duhet ta kenë trajtën ose paketimin ndryshe krahasuar me mallrat (objektet) të cilat kanë për qëllim shitjen. Për qëllime të aplikimit të dispozitës së parashikuar, dhuratë me vlerë të vogël, konsiderohet një mall me vlerë individuale të tregut më të vogël se 2.000 lekë, që shpërndahet pa pagesë për
Image of page 12
Image of page 13

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 36 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes