Course Hero Logo

Hhhhiiiiisssss sssssuuuurrrrrffffaaaaccccceeeee

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 506 - 507 out of 509 pages.

hhhhiiiiisssss sssssuuuurrrrrffffaaaaccccceeeee ppppaaaarrrrraaaallllyyyyysssssiiiiisssss,,,,, hhhheeeee ffffeeeeellllttttt sssssooooommmmeeeeettttthhhhiiiiinnnnngggg eeeeellllssssseeeee,,,,, sssssooooommmmeeeeettttthhhhiiiiinnnnngggg ppppeeeeecccccuuuulllliiiiiaaaarrrrr—aaaa ssssseeeeennnnnssssseeeee,,,,, mmmmaaaayyyyybbbeeeee,,,,, oooooffffttttthhhheeeee ffffaaaammmmiiiiilllliiiiiaaaarrrrriiiiitttttyyyyy oooooffff ttttthhhheeeee llllaaaannnnnddddssssscccccaaaappppeeeee..... HHHHHHHHeeeee hhhhaaaadddd wwwwwaaaatttttccccchhhheeeeedddd sssssuuuuccccchhhh sssssccccceeeeennnnneeeeesssss aaaasssss ttttthhhhiiiiisssss aaaallllmmmmooooosssssttttt eeeeevvvvveeeeerrrrryyyyy nnnnniiiiigggghhhhtttttiiiiinnnnn ttttthhhheeeee wwwwwiiiiinnnnnttttteeeeerrrrrsssss oooooffff hhhhiiiiisssss ccccchhhhiiiiillllddddhhhhoooooooooodddd ffffaaaarrrrrttttthhhheeeeerrrrr nnnnnooooorrrrrttttthhhh,,,,, wwwwwhhhheeeeennnnn hhhheeeee uuuussssseeeeedddd tttttooooo cccccrrrrrooooouuuuccccchhhh aaaattttt hhhhiiiiisssss bbbeeeeeddddrrrrroooooooooommmmwwwwwiiiiinnnnnddddooooowwwww iiiiinnnnn ttttthhhheeeee ddddaaaarrrrrkkk aaaannnnndddd ppppeeeeeeeeeerrrrr ooooouuuuttttt aaaattttt ttttthhhheeeee nnnnniiiiigggghhhhttttt,,,,, aaaattttt ttttthhhheeeee sssssnnnnnooooowwwww ffffaaaalllllllliiiiinnnnngggg ooooorrrrr ttttthhhheeeee ±nnnnneeeee wwwwwhhhhiiiiirrrrrlllliiiiinnnnnggggmmmmiiiiisssssttttt,,,,, wwwwwhhhhiiiiiccccchhhh hhhheeeeelllldddd nnnnnooooo ssssstttttrrrrraaaannnnnggggeeeeennnnneeeeessssssssss,,,,, hhhheeeee ffffeeeeellllttttt,,,,, eeeeexxxccccceeeeeppppttttt wwwwwhhhhaaaattttt ppppeeeeeooooopppplllleeeee ttttthhhhooooouuuugggghhhhttttt ssssstttttrrrrraaaannnnnggggeeeee iiiiinnnnn iiiiittttt—ttttthhhheeeeeccccchhhhaaaaooooosssss oooooffff sssssooooommmmeeeeettttthhhhiiiiinnnnngggg nnnnnooooottttt yyyyyeeeeettttt ffffooooorrrrrmmmmeeeeedddd—TTTTTTThhhheeeee eeeeeaaaarrrrrttttthhhh ssssseeeeeeeeeemmmmeeeeedddd tttttooooo rrrrrooooollllllll ooooouuuuttttt oooooffff sssssiiiiigggghhhhttttt,,,,, lllliiiiikkkeeeeesssssooooommmmeeeeettttthhhhiiiiinnnnngggg tttttoooooooooo ggggiiiiiggggaaaannnnntttttiiiiiccccc tttttooooo cccccooooonnnnnccccceeeeeiiiiivvvvveeeee oooooffff.....—“TTTTTTThhhheeeee FFFFFFiiiiinnnnneeeee WWWWWWWhhhhiiiiittttteeeee MMMMMMMMMiiiiisssssttttt oooooffff WWWWWWWiiiiinnnnnttttteeeeerrrrr”TTTTTTThhhhiiiiisssss iiiiisssss aaaannnnn aaaauuuutttttooooobbbiiiiioooooggggrrrrraaaapppphhhhyyyyy iiiiinnnnn ttttthhhheeeee gggguuuuiiiiissssseeeee oooooffff ±ccccctttttiiiiiooooonnnnn,,,,, ffffooooorrrrr ttttthhhheeeee pppprrrrroooootttttaaaaggggooooonnnnniiiiissssstttttiiiiisssssnnnnnoooootttttooooonnnnnllllyyyyymmmmyyyyyyyyyyooooouuuunnnnngggg,,,,,yyyyyeeeeeaaaarrrrrnnnnniiiiinnnnngggg,,,,,qquuuueeeeessssstttttiiiiinnnnnggggssssseeeeellllffff(wwwwwhhhhooooosssssooooooooooffffttttteeeeennnnncccccrrrrrooooouuuuccccchhhheeeeeddddaaaatttttttttthhhheeeeesssssiiiiinnnnngggglllleeeeewwwwwiiiiinnnnnddddooooowwwwwoooooffffmmmmyyyyybbbeeeeeddddrrrrroooooooooommmmaaaattttthhhhooooommmmeeeeeiiiiinnnnnMMMMMMMMMiiiiilllllllleeeeerrrrrsssssppppooooorrrrrttttt,,,,, NNNNNNNNeeeeewwwww YYYYooooorrrrrkkk,,,,, ppppeeeeeeeeeerrrrriiiiinnnnngggg ooooouuuuttttt iiiiinnnnntttttooooo ttttthhhheeeee nnnnniiiiigggghhhhttttt aaaattttt ttttthhhheeeee “ccccchhhhaaaaooooosssss oooooffffsssssooooommmmeeeeettttthhhhiiiiinnnnngggg nnnnnooooottttt yyyyyeeeeettttt ffffooooorrrrrmmmmeeeeedddd”) bbbuuuuttttt mmmmyyyyy ssssseeeeellllffff oooooffff ttttthhhhiiiiisssss vvvvveeeeerrrrryyyyy ddddaaaayyyyy,,,,, ttttthhhhiiiiisssss hhhhooooouuuurrrrr.....

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 509 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
eric
Tags
Shell, 2007 singles

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture