Course Hero Logo

Ndërkohë kërkimet në çiftet lesbike prodhuan

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 87 - 89 out of 138 pages.

Ndërkohë kërkimet në çiftet lesbike prodhuan rezultate mikse dhe jo shumë të qarta duke treguartendencë për preferencë të stereotipit të partnerëve “mashkullor” dhe “femëror” (Bailey 1997;Gonzales dhe Meyers 1993; Laner 1978; Laner dhe Kamel 1977).Së fundi, epidemia AIDS ka promovuar që meshkujt gay të theksojnë edhe statusine tyre seksual në momentin kur janë në kërkim të partnerit. Meshkujt gay që janëHIV-pozitiv kashumë mundësi që të kërkojnë partner që kanë të njëjtin status shëndetësor si ata (Hatala, Baack,dhe Parmenter 1998). Pra si meshkujt HIV-pozitiv dhe ata HIV-negativ kërkojnë partner që kanëtë njëjtin HIV-status (Davidson 1991).Cilësia e MarrëdhëniesStereotipi e përshkruan marrëdhënien midis individëve homoseksual si jo të lumtur.Shumë individ heteroseksual të anketuar e përshkruajnë lidhjen midis çifteve lesbikeve dhe gaysi më pak të kënaqshme, më pak “të dashuruar”, dhe me më shumë tendenca për keqkuptime sesamarrëdhënia heteroseksuale (Testa, Kinder, dhe Ironson 1987). Në dallim, një studim empirik87
tregoi ngjashmeri rrënjësore në dashurinë dhe kënaqsinë mes një çifti homoseksual dhe një çiftiheteroseksual.Studime të ndryshme kanë krahasuar çiftet homoseksuale dhe heteroseksuale, për të parëdiferencat në dashurinë që kanë partnerët ndaj njëri-tjetërit dhe kënaqësinë e partnerëve në lidhje.Këto studime ndërlidhën moshën, karakteristikat e përgjithshme dhe të ardhurat ekonomike, përtë parë nëse do të ndikonin në rezultatet e studimit apo kontrolluan për këto faktorë në analizatstatistikore, kur krahasuan çiftet e homoseksuale dhe ato heteroseksuale.Në një studim të hershëm, Peplau dhe Cochran (1980) krahasuan rezulatet e marranga çiftet e lesbikeve dhe gay me ato të çifteve heteroseksuale, që momentalisht të gjithë ishin nënjë marrëdhënie romantike ose seksuale. Në studim u pa se 60% e individëve pohuan se ishin tëdashuruar me partnerin e tyre, dhe pjesa tjetër u përgjigjën se ishin ‘të pasigurt’ nëse ishinnë dashuri. Nën një shkallë standartizimi të dashurisë dhe pëlqimit, lesbiket dhe meshkujt gaynë fillim referuan ndjenja pozitivendaj partnerëve të tyre dhe e cilësonin marrëdhënien e tyre sishumë të kënaqshme dhe të ngushtë. Asnjë dallim nuk u vu re për cilësinë e marrëdhënies midislesbikeve, meshkujve gay dhe heteroseksualëve.Në një studim të fundit longitudinal mbi çiftet e martuara heteroseksuale dhe çiftevehomoseksuale që bashkjetojnë, Kurdek (1998) gjeti rezultate të ngjashme. Duke marrë parasyshmoshën, karakteristikat e përgjithshme, arsimimin, të ardhurat ekonomike dhe vitet ebashkejetesës, tipi i çiftit homoseksual, si ai lesbik dhe gay, dhe ai heteroseksual nuk dryshoninnga njeri-tjetri mbi kënaqësinë që kishin për lidhjen në momentin e fillimit. Pas pesë vitesh,të gjitha tipet e çifteve kishin tendencë për ulje të kënaqësisë ndaj lidhjes, pa asnjë dallim në

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 138 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Lillie Johnson
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture