FA
Đánh giá mức độ thích ứng nghền ghiệp của sinh viên trường cao đẳng sư phạm Sơn La.doc

? t o ng c l i n u gi ng viên th ng xuyên s d ng

Info icon This preview shows pages 84–88. Sign up to view the full content.

ế t o. Ng c l i, n u gi ng viên th ng xuyên s d ng các ph ng pháp ượ ế ườ ươ d y h c h ng d n và kích thích sinh viên cách chi m lĩnh tri th c, t o ướ ế đi u ki n cho sinh viên suy nghĩ, th c hi n t tìm ra k t qu , tìm ra cách ế gi i quy t các nhi m v h c t p, thì d n d n s hình thành đ c sinh ế ượ viên cách h c ch đ ng, năng đ ng, tích c c và sáng t o. Trên c s đó s ơ hình thành đ c sinh viên cách h c phù h p v i b n thân, v i nh ng yêu ượ c u, NDHT tr ng cao đ ng. ườ 1.4.3. Các đi u ki n s ph m khác ư V i yêu c u ngày càng cao c a xã h i đ i v i ch t l ng ngu n nhân ượ l c thì y u t quy t đ nh s s ng còn c a các tr ng đ i h c, cao đ ng là ế ế ườ ch t l ng đ o t o sinh viên. Đ ho t đ ng d y và ho t đ ng h c có th ượ di n ra và đ t đ c ch t l ng theo m c tiêu đào t o thì không th thi u ượ ượ ế các đi u ki n s ph m nh : đ i ngũ gi ng viên, h c li u, h c c , gi ng ư ư đ ng, phòng thí nghi m, ký túc xá, c s th c hành…. Trong ho t đ ng ườ ơ th c ti n c a tr ng cao đ ng, nh ng đi u ki n s ph m tác đ ng th ng ườ ư nh t và đ ng b đ n ch t l ng đào t o sinh viên. Có th nói r ng, các ế ượ đi u ki n s ph m có nh h ng r t l n đ n m c đ thích ng c a sinh ư ưở ế viên v i ho t đ ng h c t p, v i ngành h c trong quá trình h c t p tr ng ườ cao đ ng. Ph n 2.3.2 đã nh n m nh nh h ng tr c ti p ph ng pháp d y c a ưở ế ươ gi ng viên đ n ph ng pháp h c c a sinh viên. Đ i v i sinh viên ngành s ế ươ ư
Image of page 84

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

ph m, t m g ng m u m c v m i m t, s t n t y trong công vi c vì s ươ ự ậ ti n ế
Image of page 85
38
Image of page 86

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

b c a sinh viên, s hi u bi t sâu r ng các tri th c trong lĩnh v c chuyên ế môn và nghi p v c a gi ng viên có tác đ ng m nh m thúc đ y sinh viên v t qua khó khăn trong h c t p, không ng ng v n lên t hoàn thi n ượ ươ mình. Đ ng th i, nhân cách m u m c c a gi ng viên cũng là ph ng ti n ươ tuyên truy n, b i d ng lòng yêu ngh h u hi u cho sinh viên trong quá ưỡ trình h c t p tr ng s ph m. Vì v y, chăm lo xây d ng đ i ngũ gi ng ườ ư viên v m i m t, nh m t o ra m t trong nh ng đi u ki n s ph m quan
Image of page 87
Image of page 88
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '15

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern