Chi ti � t p hân tích trườ ng h ợ p s ẽ đượ c tính toán theo doanh thu thu � n

Chi ti ? t p hân tích trườ ng h ợ p s ẽ

This preview shows page 20 - 21 out of 21 pages.

Chi ti ế t p hân tích trườ ng h p s đượ c tính toán theo doanh thu thu n và giá v n hàng bán. Chi ti ết các trườ ng h ợp đượ c tính toán như sau: 2. Doanh thu thu n T VND 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Base 6.812 7.493 8.242 9.891 11.869 14.243 17.091 20.510 24.612 Optimistic 8.958 9.854 10.839 13.007 15.609 18.731 22.477 26.972 32.367 Pessimistic 4.123 4.535 4.989 5.987 7.184 8.621 10.346 12.415 14.898
Image of page 20