Bai tap kiem toan

Nợ dài hạn đến hạn trả 500

Info iconThis preview shows pages 14–16. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nợ dài hạn đến hạn trả 500 500 - 0% Cộng nợ ngắn hạn 5.999 5.630 369 7% Nợ dài hạn 4.000 4.500 (500) -11% Nguồn vốn kinh doanh 5.300 5.300 - 0% Lợi nhuận chưa phân phối 6.232 4.962 1.270 26% Tổng nguồn vốn 21.531 20.392 1.139 6% Doanh thu thuần 30.160 28.876 1.284 4% Giá vốn hàng bán 15.043 14.932 111 1% Lãi gộp 15.117 13.944 1.173 8% Chi phí bán hàng & quản lý DN 10.684 10.547 137 1% Lợi nhuận thuần từ HĐKD 4.433 3.397 1.036 30% Lỗ hoạt động tài chính 480 540 (60) -11% Tổng lợi nhuận trước thuế 3.953 2.857 1.096 38% Cho biết: 1. Theo các nguồn dữ liệu độc lập, doanh thu năm nay của đơn vị tăng thêm từ 4%-5% do các chương trình khuyến mãi liên tục từ năm trước. 2. Theo dữ liệu năm trước, năm nay sẽ có 500.000.000 đồng nợ dài hạn đến hạn trả. 3. Đơn vị không có hoạt động tài chính, lỗ hoạt động tài chính hoàn toàn là chi phí lãi vay. Yêu cầu 1. Điền vào hai cột trống trên bảng và phát hiện những biến động đáng kể trong các khoản mục của báo cáo tài chính. Dự đoán những khu vực có rủi ro . 2. Nhận xét về các xu hướng biến động bất thường giữa các khoản mục của báo cáo tài chính. Dự đoán những khu vực có rủi ro cao. 3. Tính các tỷ số về khả năng thanh toán (hệ số thanh toán hiện thời, hệ số thanh toán nhanh, tỷ số nợ, khả năng đảm bảo lãi vay), số vòng quay (tổng tài sản, nợ phải thu, hàng tồn kho), hiệu
Background image of page 14

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
15 quả sử dụng vốn (ROA, ROS, ROE). Nhận xét những quan hệ bất thường giữa các tỷ số. Dự đoán những khu vực có rủi ro cao. Bài 3 Dưới đây là các thủ tục kiểm toán được rút ra từ một chương trình kiểm toán : 1. Kiểm tra tổng cộng chi tiết các khoản nợ phải trả và đối chiếu tổng số với sổ cái. 2. Kiểm tra hóa đơn của người bán để kiểm tra số dư cuối kỳ cuả các khoản phải trả. 3. So sánh chi phí khấu hao năm nay với chi phí khấu hao năm trước. Qua đó phát hiện tỷ lệ khấu hao năm nay tăng lên so với năm trước. 4. Thảo luận với nhân viên giữ sổ sách về chi quỹ về trách nhiệm của anh ta. Quan sát xem trong thực tế nhân viên này có đảm nhận công việc giữ quỹ hay chuẩn bị các biểu chỉnh hợp tiền gởi ngân hàng hay không. 5. Gửi thư yêu cầu xác nhận các khoản phải thu cuối kỳ trực tiếp đến các khách hàng. 6. Kiểm tra sự liên tục của các sec trên nhật ký chi quỹ để xem chúng có bị bỏ sót không ? 7. Kiểm tra chữ ký của các kiểm toán viên nội bộ trên các biểu chỉnh hợp số dư tiền gửi ngân hàng
Background image of page 15
Image of page 16
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page14 / 21

Nợ dài hạn đến hạn trả 500

This preview shows document pages 14 - 16. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online