Tổng lợi nhuận trước thu? 3953 2857 1096 38

Info icon This preview shows pages 14–16. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tổng lợi nhuận trước thuế 3.953 2.857 1.096 38% Cho biết: 1. Theo các nguồn dữ liệu độc lập, doanh thu năm nay của đơn vị tăng thêm từ 4% -5% do các chương trình khuyến mãi liên tục từ năm trước. 2. Theo dữ liệu năm trước, năm nay sẽ có 500.000.000 đồng nợ dài hạn đến hạn trả. 3. Đơn vị không có hoạt động tài chính, lỗ hoạt động tài chính hoàn toàn là chi phí lãi vay. Yêu cầu 1. Điền vào hai cột trống trên bảng và phát hiện những biến động đáng kể trong các khoản mục của báo cáo tài chính. Dự đoán những khu vực có rủi ro . 2. Nhận xét về các xu hướng biến động bất thường giữa các khoản mục của báo cáo tài chính. Dự đoán những khu vực có rủi ro cao. 3. Tính các tỷ số về khả năng thanh toán (hệ số thanh toán hiện thời, hệ số thanh toán nhanh, tỷ số nợ, khả năng đảm bảo lãi vay), số vòng quay (tổng tài sản, nợ phải thu, hàng tồn kho), hiệu
Image of page 14

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
15 quả sử dụng vốn (ROA, ROS, ROE). Nhận xét những quan hệ bất thường giữa các tỷ số. Dự đoán những khu vực có rủi ro cao. Bài 3 Dưới đây là các thủ tục kiểm toán được rút ra từ một chương trình kiểm toán : 1. Kiểm tra tổng cộng chi tiết các khoản nợ phải trả và đối chiếu tổng số với sổ cái. 2. Kiểm tra hóa đơn của người bán để kiểm tra số dư cuối kỳ cuả các khoản phải trả. 3. S o sánh chi phí khấu hao năm nay với chi phí khấu hao năm trước. Qua đó phát hiện tỷ lệ khấu hao năm nay tăng lên so với năm trước. 4. Thảo luận với nhân viên giữ sổ sách về chi quỹ về trách nhiệm của anh ta. Quan sát xem trong thực tế nhân viên này có đảm nhận công việc giữ quỹ hay chuẩn bị các biểu chỉnh hợp tiền gởi ngân hàng hay không. 5. Gửi thư yêu cầu xác nhận các khoản phải thu cuối kỳ trực tiếp đến các khách hàng. 6. Kiểm tra sự liên tục của các sec trên nhật ký chi quỹ để xem chúng có bị bỏ sót không ? 7. Kiểm tra chữ ký của các kiểm toán viên nội bộ trên các biểu chỉnh hợp số dư tiền gửi ngân hàng mỗi tháng như một bằng chứng là các biểu này đã được kiểm tra bởi các kiểm toán viên nội bộ. 8. Kiểm tra hóa đơn của người bán và các tài liệu khác làm cơ sở cho các nghiệp vụ được ghi chép trên nhật ký mua hàng. 9. Nhân tỷ lệ hoa hồng với doanh thu và đem so sánh kết quả với chi phí hoa hồng trong kỳ. 10. Kiểm tra các hoá đơn của người bán có đầy đủ chữ ký của nhân viên được giao nhiệm vụ kiểm tra lại về giá cả, số lượng và tính toán của các hoá đơn trên.
Image of page 15
Image of page 16
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern