Vò trí voøng chia do ñieàu kieän che� taïo quy ñònh cuõng do ñieàu kieän cheá

Vò trí voøng chia do ñieàu kieän che? taïo quy

This preview shows page 6 - 10 out of 26 pages.

- Vò trí voøng chia do ñieàu kieän cheá taïo quy ñònh, cuõng do ñieàu kieän cheá taïo treân voøng chia böôùc raêng t chæ coù nhöõng trò soá nhaát ñònh tính baèng: t = π .m (8.5) Trong ñoù m goïi laø moâ ñun coù trò soá quy ñònh theo tieâu chuaån (tính baèng mm). Töø moâñun m coù theå tính ñöôïc caùc thoâng soá hình hoïc cuûa baùnh raêng: t = π .m = π z r . . 2 - Baùn kính voøng chia: 2 . z m r = (8.6) - Goùc aùp löïc treân voøng chia cuõng ñöôïc quy ñònh, thöôøng α = 20 o . - Baùn kính voøng cô sôû: o o z m r r 20 cos . 2 . cos . = α = (8.7) - Hai thoâng soá m vaø α laø hai thoâng soá cô baûn ñaëc tröng cho kích thöôùc, hình daùng cuûa raêng vaø baùnh raêng. Voøng chia coøn goïi laø voøng coù moâñun vaø goùc aùp löïc tieâu chuaån. Caùc thoâng soá hình hoïc khaùc: - Treân voøng chia:
Image of page 6

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 8. TRUYEÀN ÑOÄNG BAÙNH RAÊNG 165 2 . 2 0 0 m t W S π = = = (8.8) - Voøng ñænh: r e = r + h’= r + f’.m (8.9) h’: chieàu cao ñænh raêng, h’ = f’.m f’: heä soá chieàu cao ñænh raêng, f’ = 1 - Voøng chaân raêng: r i = r – h’’ = r – f’’.m (8.10) h’’: chieàu cao chaân raêng. f’’ : heä soá chieàu cao chaân raêng, f’’ = 1,25. - Chieàu cao raêng: h = r e – r i = (f’ + f’’).m = 2,25.m - Tyû soá truyeàn cuûa caëp baùnh raêng: 1 2 1 2 1 2 2 1 Z Z d d r r i = = = ω ω = (8.11) - Khoaûng caùch taâm: 2 . 2 ) 1 ( 2 1 2 1 c Z m i d d d A = + = + = (8.12) vôùi Z c = Z 1 + Z 2 8.2.1.3. Caùc ñieàu kieän aên khôùp cuûa baùnh raêng thaân khai: Ñieàu kieän aên khôùp chính xaùc: 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 02 01 cos . . 2 1 cos . . 2 1 cos . cos . α α = α α = z m z m r r r r m 1 .z 1 .cos α 1 = m 2 .z 2 .cos α 2 = = α = α = α m m m 2 1 2 1 (8.13)
Image of page 7
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 8. TRUYEÀN ÑOÄNG BAÙNH RAÊNG 166 Vaäy hai baùnh raêng aên khôùp chính xaùc khi cuøng moâñun vaø cuøng goùc aùp löïc treân voøng chia. Ñieàu kieän truøng khôùp: (ñieàu kieän ñuû ñeå aên khôùp lieân tuïc) Ñeå truyeàn ñoäng lieân tuïc, khoâng coù hieän töôïng va ñaäp giöõa caùc raêng khi aên khôùp thì soá ñoâi raêng cuøng aên khôùp phaûi caøng nhieàu caøng toát. Nghóa laø phaûi coù heä soá truøng khôùp cao, (hình 8.5) Tyû soá: 1 . 2 1 > = ε N t B B (8.14) ε = 1,25 thì: - 25% thôøi gian tieáp xuùc coù hai ñoâi raêng aên khôùp. - 75% thôøi gain tieáp xuùc coù moät ñoâi raêng aên khôùp. Ñieàu kieän aên khôùp khít: Ñeå ñaûm baûo khi ñoåi chieàu quay thì hai raêng ñaõ saün saøng tieáp xuùc nhau. Muoán vaäy thì böôùc raêng treân voøng laên phaûi baèng nhau: t L1 = t L2 (8.15) 8.2.2. Caùc daïng phaù huûy cuûa baùnh raêng – vaät lieäu vaø öùng suaát cho pheùp 8.2.2.1. Caùc daïng hoûng: B B B 1 1 2 M t N Hình 9.5
Image of page 8

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 8. TRUYEÀN ÑOÄNG BAÙNH RAÊNG 167 Taûi troïng vaø öùng suaát thay ñoåi theo chu kyø laø nguyeân nhaân gaây ra gaõy raêng vaø troùc beà maët tieáp xuùc vì moûi. Coøn ma saùt taïi caùc ñieåm aên khôùp gaây moøn vaø dính raêng.
Image of page 9
Image of page 10
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes